Også afskrivning på beboelsesejendomme

I et nyt styresignal har SKAT ændret praksis, så der kan afskrives på erhvervsmæssigt benyttede bygninger, selvom de er vurderet som beboelsesejendomme. Samtidig er der åbnet for at få penge tilbage i skat tilbage fra 2011.

Søren Lehmann Nielsen er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

For en lang række almindeligt forekommende ejendomstyper, herunder en- og tofamiliesejendomme, som ejeren benytter som bolig, kan man ikke fradrage udgifter, der vedrører ejendommen, bortset fra renter m.v. Det står i ligningslovens § 15 J, stk. 1.

Det har dog været muligt at fradrage udgifter og afskrive på ejendomme, som blev benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang. En ejendom anses for benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvis værdien af de erhvervsmæssigt benyttede bygninger og grunde udgør 25 procent eller mere af ejendommens samlede værdi.

Hvis ejendomsvurderingen er foretaget rigtigt, burde ejendommen i denne situation være vurderet som en såkaldt blandet ejendom, hvor ejendomsværdien var fordelt på boligdelen og den øvrige (erhvervsmæssige) del. Det er dog tidligere slået fast, at det er den faktiske benyttelse, der er afgørende, og ikke hvordan ejendommen er registreret ved ejendomsvurderingen.

Den nye praksis drejer sig om ejendomme, der er omfattet af fradragsbegrænsningen i ligningslovens § 15 J, selvom de er anvendt delvist erhvervsmæssigt, for eksempel hvor den erhvervsmæssige anvendelse ikke har oversteget 25-procentgrænsen. Her har det været SKAT’s opfattelse, at ejeren hverken kunne fradrage udgifter eller afskrive på ejendomme, som ejeren også benytter som bolig. Med den nye praksis åbnes der nu op for afskrivning med skattemæssig virkning på disse ejendomme. Andre udgifter end renter kan fortsat ikke fradrages. Det drejer sig for eksempel om udgifter til vedligehold, grundskyld, skorstensfejning m.v.

Praksisændring

Ændringen sker, fordi Landsskatteretten sidste år traf afgørelse i en sag om en landbrugsejendom. Klager drev virksomhed med udlejning af hestebokse på sin ejendom, hvorpå der var fire bygninger. En del af hesteboksene blev benyttet privat, og der var på ejendommen også ridebaner, som blev benyttet såvel privat som erhvervsmæssigt. Ejendommen var vurderet som en boligejendom.

I tre indkomstår havde klager foretaget skattemæssige afskrivninger på bygningerne med hestebokse med 45.000 kr. årligt. Klager begrundede afskrivningerne med, at det måtte være anvendelsen af bygningerne, der var afgørende, og ikke om de var vurderet som beboelsesejendommene.

Landsskatteretten var enig og konkluderede, at der er ret til at afskrive på de bygninger, der anvendes erhvervsmæssigt. Afskrivninger var ikke udelukket, selvom ejendommen var omfattet af ligningslovens § 15 J.

Landsskatterettens afgørelse er i overensstemmelse med lovens ordlyd og forarbejder. I ligningslovens § 15J, stk. 1 står der, at ”øvrige udgifter” (udover renter) ikke kan fradrages. Ordlydsmæssigt er det tvivlsomt, om afskrivning er en ”udgift”, og der var ikke noget i lovens forhistorie, som tydede på, at begrebet skulle forstås, så reglen også hindrede afskrivningsfradrag. Derfor fandt Landsskatteretten, at man måtte falde tilbage på de almindelige regler i afskrivningsloven om, at visse erhvervsmæssigt benyttede bygninger kan afskrives.

Selv om sagen for Landsskatteretten vedrørte en landbrugsejendom og meget specifikt udlejning af hestebokse, medfører SKAT’s nye styresignal, at der for alle bygninger, der anvendes til et afskrivningsberettiget formål, kan foretages afskrivninger på den erhvervsmæssigt benyttede del, uanset om den erhvervsmæssige anvendelse af ejendommen er under 25-procentgrænsen eller ejendommen af andre grunde er omfattet af ligningslovens § 15 J.

Genoptagelse

Det er naturligvis stadig en betingelse, at den erhvervsmæssige anvendelse er af en art, som berettiger til afskrivning, hvilket for eksempel udelukker afskrivning på bygninger, som delvis anvendes erhvervsmæssigt som kontor eller boligudlejning, da disse formål ikke giver ret til afskrivning. Men den nye praksis vil for eksempel give nye muligheder for afskrivningsfradrag for ejendomme, som delvist anvendes erhvervsmæssigt til landbrugsformål, kæledyrsopdræt, butik m.v., men som ikke ligger over 25-procentgrænsen.

Fordi styresignalet ændrer praksis på området som følge af en Landsskatteretskendelse, er der mulighed for genoptagelse af tidligere års skatteansættelser.

Tidligere indkomstår kan ekstraordinært genoptages fra og med år 2011. Der vil formentlig være en del skatteydere, som har mulighed for at få penge tilbage i skat med renter som følge af denne afgørelse. Det er dog en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at skatteyderen beder om fradrag senest seks måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, hvilket her vil sige senest den 5. juli 2017.

Søren Lehmann Nielsen er advokat og partner i Bruun og Hjejles afdeling for skat. Bruun og Hjejle skriver her på siden om fast ejendom og juridiske spørgsmål i tilknytning hertil.