Må en privatperson opfordre til strejke?

Retten til at strejke er ikke forankret i grundloven, og en ansat har pligt til at opræde loyalt over for sin arbejdsgiver.

Spørgeren advares af advokaten mod at tage initiativ til en strejke for at gøre opmærksom på deltagernes holdning til et emne. Illustration: Scanpix Fold sammen
Læs mere

? Jeg har prøvet at finde ud af, hvorvidt det kun er tilladt for fagforeninger at indlede en strejke. Altså har man ret til som privatperson at opfordre og iværksætte en éndagsstrejke på tværs af fagområder? Det skulle være folk fra forskellige erhverv, der sammen strejker for at opnå et fælles mål. Målet har ikke noget med lønninger eller arbejdsforhold at gøre. Målet kunne eksempelvis være at få fokus på en bestemt ting, som alle disse personer har til fælles og ønsker at få gjort noget ved. En demonstration ville ikke have samme effekt som en strejke, derfor søger jeg råd om, hvorvidt det er tilladt?

Med venlig hilsen R

! Spørgsmålet hører til i den mere ku­riøse ende af spørgsmål, jeg hidtil har besvaret. Du får ikke her en gennemgang af de arbejdsretlige regler i almindelighed – mine betragtninger er en blanding af jura og sund fornuft. De fleste ved, at vi i grundloven har forsamlings-, forenings- og ytringsfrihed. Det er helt basale rettigheder i et demokratisk samfund, som de fleste danskere kender og hylder. I menneskerettighedskonventionens artikel 11 er det suppleret med retten til at »oprette og slutte sig til fagforeninger for at beskytte sine interesser«.

Så vidt så godt. Retten til strejke er ikke en grundlovssikret ret. Begrebet strejke har været kendt i århun­dreder. I sin nuværende, lovlige form er det rodfæstet i dansk arbejdsret helt tilbage fra den såkaldte hovedaftale fra 1899. I traditionel juridisk forstand er lovlige strejker, så vidt jeg som ikke-arbejdsmarkedsekspert forstår det, reguleret i de forskellige overenskomster på arbejdsmarkedet.

Uden for de overenskomstregulerede områder gælder nedenstående principper overordnet.

Arbejdsnedlæggelse har først og fremmest til formål at få ændret forhold, som har betydning for de strejkendes arbejdssituation. Udgangspunktet er, at den ansatte har pligt til at yde den arbejdsindsats, som betinger udbetaling af løn. Endvidere er det et grundfæstet princip, at den ansatte skal optræde loyalt over for den virksomhed, vedkommende er ansat i.

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at du gerne vil opfordre til en strejke, hvis formål er at gøre opmærksom på forhold, som ligger helt uden for arbejdspladsen. Da du ikke skriver, hvad du konkret vil gøre opmærksom på, har jeg i min fantasihjerne udtænkt følgende:

Et måske lidt fortænkt eksempel kunne være, at du som dyreværnsaktivist mener, at sommertiden er skadelig for dyrene, fordi de ikke kan finde ud af at omstille sig. For at gøre opmærksom på dette for dig og (måske) dyrene store problem, foranlediger du en større strejke, der sætter flere virksomheders produktion i stå.

Det er indiskutabelt, at en strejke medfører tab for den virksomhed, der ikke får arbejdet udført. At virksomheden selvfølgelig kan trække i lønnen, giver sig selv. Ansættelsesretligt vil virksomheden formentlig kunne bortvise ikke blot initiativtagerne, men også deltagerne i sådan en strejke, der intet har med virksomheden at gøre. Selvfølgelig vil domstolene vurdere den konkrete grovhed over for den givne sanktion.

Såfremt virksomheden lider et tab som følge af strejken, vil dette tab kunne gøres gældende over for såvel initiativtageren som hver enkelt strejkende.

De fleste kan formentlig godt indse, at en tilfældig strejke som den, du spørger ind til, vil være udtryk for en slags gidseltagning over for en helt sagesløs virksomhed.

Mit svar til dig er følgelig, at du skal være mere end forsigtig med at udøve din grundlovssikrede ytringsfrihed gennem enhver form for gidseltagning – herunder strejke – rettet mod en sagesløs virksomhed.

Med venlig hilsen Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk