Betaling for ekstraarbejder

Det sker ofte, at entreprenøren må udføre ekstraarbejder, men hvis ekstraarbejderne ikke er aftalt med bygherren, risikerer entreprenøren at miste sin betaling for det udførte ekstraarbejde.

ARKIVFOTO Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Skipper

Under udførelsen af en entreprise opstår der ofte uforudsete hændelser eller der konstateres uklarheder i projektmaterialet. Entreprenøren bliver derfor ofte nødt til at udføre arbejde, der ligger uden for kontrakten.

Det er som udgangspunkt et fortolkningsspørgsmål at fastlægge, hvilke ydelser entreprenøren skal udføre efter kontrakten, og hvilke ydelser der falder udenfor, og dermed kan begrunde tillægsvederlag. Efter de Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed – AB 92, skal en ydelse være angivet enten i udbudsmaterialets tegninger eller på udbudsmaterialets arbejdsbeskrivelse. Bygherren har en pligt til at udarbejde et entydigt udbudsmateriale, der skaber klarhed over ydelsernes omfang og indhold. Uklarheder vil derfor som udgangspunkt komme entreprenøren til gode, hvis der foreligger en berettiget tvivl.

Hvis der mellem bygherren og entreprenøren bliver indgået tillægsaftaler, vil der være en formodning for, at der er tale om ekstraarbejder, som bygherren skal betale yderligere for. Ved betaling af ekstraarbejderne kan parterne have aftalt en fast pris. Hvis der ikke er aftalt fast pris, skal ekstraarbejderne betales efter regning. Det betyder, at entreprenøren kan kræve betaling for det antal timer, som det har taget at udføre ekstraarbejderne. Entreprenøren kan dog ikke frit udføre ekstraarbejder og kræve betaling for disse. Ekstraarbejderne skal være udført efter aftale med bygherren.

Det fremgår også af AB 92, at såfremt der foreligger en fejl eller uoverensstemmelse, skal entreprenøren underrette bygherren. Denne regel er et udslag af den almindelige loyalitetspligt. Loyalitetsprincippet betyder, at man i et aftaleforhold skal tage hensyn til modpartens interesser. Udgangspunktet er, at entreprenøren skal underrette bygherren om fejl og uoverensstemmelser af så åbenlys karakter, at de umiddelbart bør konstateres af en sagkyndig entreprenør.

Undlader entreprenøren at underrette bygherren, vil entreprenøren risikere at skulle udføre arbejdet uden eller alene med reduceret tillægsvederlag. Dette var hoved­tvistpunktet i en nyere kendelse fra Voldgiftsnævnet, Byggeri og Anlæg.

I denne sag havde bygherren fået opført en kontorejendom. Hovedentreprenøren havde benyttet en underentreprenør til at udføre vvs- og ventilationsarbejderne på grundlag af et funktionsudbud. Ved et funktionsudbud stiller ordregiver en række funktionskrav, men ikke krav om hvordan opgaven skal løses. I den pågældende sag opstod der ved byggeriets afslutning en tvist mellem hovedentreprenøren og underentreprenøren vedrørende betaling af ekstraarbejder. Det centrale tvistpunkt var, om underentreprenøren havde påtaget sig at udføre et system, der i det hele var røgventileret eller et brandspjældssystem. Dette fremgik ikke af underentreprenørens tilbud.

Voldgiftsretten kom frem til, at underentreprenøren alene havde udarbejdet en overordnet beskrivelse af systemet, og at bygherrens rådgivere efterfølgende havde projekteret ud fra denne. Under­entreprenøren fremkom ikke med input til, hvordan han ønskede systemet opbygget i projekteringsfasen. Såfremt underentreprenøren mente, at projekteringen var i strid med grundlaget for parternes aftale, skulle han have reklameret, da han modtog projektet. Underentreprenøren reklamerede først senere og havde derfor udvist passivitet, hvorefter han ikke kunne kræve yderligere betaling for den løsning, som rådgiverne havde valgt. Voldgiftsretten tog som følge heraf ikke stilling til, om den valgte projektering var i overensstemmelse med parternes aftale.

Kendelsen viser, at der kan være tale om ekstraarbejder, hvis dele af en projektering ligger ud over den oprindelige entreprisekontrakt. Hvis man som entreprenør mener, at dele af en projektering er i strid med kontrakten, og man som følge heraf anser sig for berettiget til at modtage yderligere betaling, skal man reklamere straks efter modtagelsen af projektet. Det er derfor vigtigt, at kontrakten og projektet bliver gennemgået nøje. Har man ikke underrettet rettidigt, risikerer man at skulle foretage ekstraarbejder vederlagsfrit som i den anførte voldgiftskendelse.