Risikabelt at standse arbejdet i utide

Som entreprenør eller rådgiver kan det blive nødvendigt at standse arbejdet, hvis bygherren ikke betaler forfaldne beløb. Men entreprenøren eller rådgiveren risikerer at blive erstatningsansvarlig.

Foto: Simon Skipper.
Læs mere
Fold sammen

En entreprenør kan standse arbejdet, hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb, og entreprenøren har givet fem dages varsel. Det følger af de »Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed« (AB 92), der som regel vedtages, når parterne indgår en entreprisekontrakt. Tilsvarende kan en teknisk rådgiver, herunder arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og landinspektører standse arbejdet, hvis bygherren væsentligt misligholder aftalen efter de »Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand« (ABR 89), som rådgivningsaftaler typisk indgås under.

Entreprenøren og rådgiveren har mulighed for at standse arbejdet uafhængigt af, om kontrakten er indgået under de almindelige standardbetingelser eller ej. Standsningsretten følger af det almindelige princip om samtidighed i aftaleforholdet. Samtidighed betyder, at parterne som udgangspunkt leverer deres respektive ydelser samtidigt. Entreprise- og rådgivningskontrakter er særegne ved, at betalingen sker efter, at arbejdet er udført. En standsning er derfor udtryk for, at entreprenøren eller rådgiveren delvist forsøger at tilbageholde sin ydelse.

Udøvelsen af standsningsretten er forbundet med en betydelig risiko, da entreprenøren ved at standse arbejdet risikerer at bringe sig selv i misligholdelse. Dette illustreres af nyere praksis fra Vestre Landsret og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

I en nyere Vestre Landsrets-dom skulle retten tage stilling til, om en bygherres manglende betaling af entreprenørens á contoregning, berettigede entreprenøren til at standse arbejdet. Bygherren havde betalt de første fire á contoafregninger, men nægtede at betale den femte med henvisning til, at der efter bygherrens opfattelse var en række mangler ved byggeriet.

Byretten kom frem til, at bygherren havde accepteret løbende á contobetaling, og derfor ikke kunne nægte entreprenøren betaling, hvorefter entreprenørens standsning var berettiget. Bygherren ankede dommen. Vestre Landsret fastslog, at á contoafregningen var i overensstemmelse med almindelige principper, og at entreprenøren havde ret til løbende at modtage betalinger i takt med udviklingen i byggeriet.

Det efterfølgende syn og skøn viste dog, at en række forhold krævede udbedring. Efter antallet af mangler sammenholdt med skønsmandens erklæring om værdien af det arbejde entreprenøren havde udført, var bygherren berettiget til at undlade betalingen. Entreprenørens standsning var herefter uberettiget, og bygherren kunne hæve aftalen. Bygherren havde derfor krav på erstatning for udbedring af manglerne. Som følge af den uretmæssige standsning mistede entreprenøren desuden sin afhjælpningsret.

Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed har også taget stilling til standsningsspørgsmålet i en nyere kendelse. Sagen omhandlede, modsat Vestre Landsrets afgørelsen, bygherrens adgang til at standse rådgiverens arbejde. En boligforening og et arkitektfirma havde bl.a. indgået aftale om teknisk rådgivning af alle arkitektarbejder i forbindelse med en større renovering. Boligforeningen afbrød på et tidspunkt samarbejdet, og voldgiftsretten skulle herefter tage stilling til, om afbrydelsen var en faktisk ophævelse, der gjorde boligforeningen erstatningsansvarlig over for arkitektfirmaet.

Voldgiftsretten mente ikke, at afbrydelsen var en ophævelse, men alene en standsning, der ikke havde karakter af en misligholdelse af aftaleforholdet. Derfor kunne arkitektfirmaet ikke kræve erstatning for tabt avance beregnet som om, at kontrakterne var blevet opfyldt efter deres indhold. Arkitektfirmaet havde imidlertid krav på betaling for det arbejde, der var udført inden standsningen.

Iværksættelse af en arbejdsstandsning er risikabel. Bliver det efterfølgende fastslået, at standsningen var uberettiget, har den standsende part misligholdt kontrakten, hvilket kan have ganske vidtgående konsekvenser for denne part. En arbejdsstandsning kan f.eks. være uberettiget ved manglende varsel, eller hvis kravet ikke er forfaldent, på grund af bygherrens berettigede modkrav. Desuden kan en uberettiget standsning resultere i et betydeligt dagbodskrav fra bygherren. Det bør derfor overvejes nøje inden en arbejdsstandsning iværksættes.