Her er de vigtigste punkter i statens nye ejerskabspolitik

Finansminister Bjarne Corydon (S) strammer grebet om statslige selskaber med en ny aktiv ejerskabspolitik. Den skal bl.a. sikre større klarhed om de forventninger og krav, som staten har til selskaberne. Se udvalgte punkter fra ejerskabspolitikken her.

Foto: Sophia Juliane Lydolph

Opstilling af finansielle mål m.m.

- For statslige selskaber skal selskabets bestyrelse på baggrund af en forventningsafstemning med den ansvarlige minister (ejerministeren) udarbejde finansielle mål for selskabets udvikling.

- Ejerministeren skal bl.a. i samarbejde med selskabets bestyrelse fastsætte mål for selskabets kapitalstruktur. Der skal samtidig fastsættes afkastmål for de selskaber, der har en forretningsmæssig målsætning, som udgangspunkt svarende til hvad en privat medinvestor ville forvente i samme situation.

- Målene skal baseres på en gennemgang af det enkelte selskabs forretning, situation, branche og udviklingsmuligheder og så vidt muligt benchmarkes mod sammenlignelige selskaber. Ejerministeren skal løbende følge op på målene.

- I minoritetsejede selskaber skal ejerministeren udarbejde finansielle mål til ejerministeriets interne brug.

- Ejerministeren skal efter drøftelse med bestyrelsen fastlægge forventninger til udbyttet, herunder i form af en udbyttepolitik.

Selskabernes rammer, målsætning og formål

- Den ansvarlige minister (ejerministeren) skal udarbejde et strategisk ejerskabsdokument for hvert selskab, der opsummerer statens perspektiver på selskabets rationale, målsætning, overordnede strategiske ramme, finansielle mål og værdiskabelse.

- Ejerministeren skal tage stilling til rationalet for hvert enkelt selskab, dvs. hvorfor staten ejer et givet selskab.

- Ejerministeren skal ved oprettelse af nye selskaber eller erhvervelse af ejerandele i eksisterende selskaber tage stilling til selskabets målsætning(er),

- Ejerministeren skal i samarbejde med selskabets bestyrelse udarbejde en overordnet strategisk ramme for hvert selskab.

Information fra selskabet

- Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber. For de store statslige selskaber skal årsrapporten svare til de bedste årsrapporter for børsnoterede selskaber.

- I eneejede statslige selskaber skal orienteringen af ejerministeren følge et "ingen overraskelser"-princip. Dette indebærer, at bestyrelsen i eneejede selskaber er forpligtet til at forhåndsorientere ministeren om sager, der er af væsentlig eller principiel betydning i forhold til selskabets virksomhed, med mindre det ikke er muligt i henhold til selskabsloven.

- Der skal som udgangspunkt afholdes mindst to årlige møder mellem ejerminister/-ministerium og selskabets ledelse med henblik på at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling.

- Hvis det på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed, kan konstateres, at statens midler i et selskab er eller kan forudsiges at blive truet fx som følge af ændrede forretningsbetingelser, skal der tages initiativ til at sikre, at der iværksættes risikoanalyser med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for at reagere over for selskabet.

Direktionsaflønning og vederlag til bestyrelsen

- Bestyrelsesvederlaget skal være konkurrencedygtigt uden at være lønførende. I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb, idet der undtagelsesvist kan aftales særlige vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats.

- Bestyrelsen aflønnes ikke med incitamentsprogrammer i eneejede selskaber, og staten kan heller ikke støtte forslag om incitamentsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer i majoritetsejede selskaber.

- Løn- og ansættelsesvilkårene for direktører skal være konkurrencedygtige med henblik på at kunne tiltrække kompetente personer, men selskaber med statslig ejerandel bør ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.

- Den variable løn skal som hovedregel ikke udgøre mere end en fjerdedel af en direktørs samlede løn.

- Det skal tilstræbes, at fratrædelsesvilkår, dvs. opsigelsesperioder og egentlige fratrædelsesgodtgørelser, ikke overstiger, hvad der anses for den nedre ende af markedspraksis for lignende stillinger i private selskaber.

- Staten kan kun støtte forslag om aktiebaseret løn, hvis der både er risiko for tab og mulighed for gevinst, dvs. at staten ikke kan støtte f.eks. brug af vederlagsfri tildeling af aktieoptioner.

- Staten kan kun støtte forslag om fastholdelsesbonusser i helt særlige tilfælde, og der bør generelt udvises omfattende tilbageholdenhed med brugen af fastholdelsesbonusser i selskaber med statslig ejerandel.

Kilde: Statens ejerskabspolitik 2015.