Bedre arbejdsdeling skal skabe vækst i dansk turisme

Læs mere
Fold sammen
Turismen udgør en væsentlig del af den voksende servicesektor i Danmark. Sidste år købte turisterne ind for 44,3 mia. kr. i Danmark. Det indbragte statskassen 15,5 mia. kr. og skabte omkring 71.000 job. Med ca. 30 mia. i valutaindtjening er sektoren reelt et af landets største eksporterhverv.

På trods af turismens væsentlige bidrag til samfundsøkonomien er det en kendsgerning, at Danmarks relative markedsandel af den globale turisme er faldet siden midten af 1990erne. For at vende denne udvikling har Danmarks Turistråd formuleret en vækststrategi sammen med turismeerhvervet, der rummer en målsætning om at skabe en realvækst i turismeomsætningen på godt 10 mia. kr. og skabe 15.000 nye arbejdspladser.

Målsætningen bør nyde stor politisk interesse. Det er en kendsgerning, at de arbejdspladser, som turismen skaber i Danmark, med garanti bliver her i landet. Det er især væsentligt her i globaliseringens tidsalder, hvor flere danske industrivirksomheder flytter deres produktion til udlandet. Turismen skaber også job til den del af arbejdsstyrken, der ikke umiddelbart kan finde arbejde inden for de højteknologiske fag.

Men vækst og arbejdspladser i dansk turisme kommer ikke af sig selv. Det kræver øgede investeringer hos de mange virksomheder i turismeerhvervet. Og det kræver ordentlige vilkår i den offentlige turismefremmeindsats. En af de vigtigste vækstbetingelser er en klar arbejdsdeling mellem aktørerne i den offentlige turismefremme. En arbejdsdeling, der sikrer, at vi dels undgår overlap i opgaverne og dermed spild af skattekroner, dels at der sker en koordineret og slagkraftig markedsføring af Danmark på de internationale markeder.

Den forestående strukturreform giver gode muligheder for at skabe en klar og effektiv arbejdsdeling i dansk turisme. Regeringens forslag til Lov om Erhvervsfremme lægger op til en klar arbejdsdeling, hvor de fem regioner skal koncentrere sig om de vigtige udviklings- og innovationsopgaver i dansk turisme, mens kommunerne skal koncentrere sig om de tætte og nære erhvervsserviceopgaver.

Lov om erhvervsfremme rummer imidlertid ikke løsningen på alle opgaver i turismefremmeindsatsen. Det gør sig særligt gældende for den internationale markedsføring. Med fem nye regioner og 100 storkommuner er der en betydelig risiko for, at de nye offentlige aktører vil få ambitioner om at gå solo i markedsføringen i forventning om at skabe den optimale vækst og beskæftigelse i eget lokalområde.

Danmarks Turistråd vil kraftigt advare mod en sådan udvikling. Det er helt sikkert, at vi sakker bagud i konkurrencen om at tiltrække flere turister, hvis Danmark f.eks. på messer i Berlin, Milano, London og New York er repræsenteret af fem regionale organisationer, som hver især ønsker at fremme deres eget billede af Danmark som turistland.

Som løsningsmodel vil Danmarks Turistråd i stedet pege på dannelsen af et koncernlignende samarbejde, der tager udgangspunkt i arbejdsdelingsprincipperne i forslag til Lov om Erhvervsfremme. Danmarks Turistråd har allerede en skabelon klar til samarbejdet, som vi har givet arbejdstitlen "Turisme Danmark A/S". Navnet indikerer en struktur, hvor turismens aktører samarbejder om et fælles mål ved at løse de opgaver, som de er bedst til. I praksis vil det sige, at organisationerne på regionalt og lokalt niveau samles om at udvikle turismeprodukter, sikre service og kvalitet til turisterne og samle midler til den internationale markedsføringsindsats. På nationalt plan står Danmarks Turistråd for at markedsføre Danmark ude i verden og for at rådgive og inspirere til innovation i dansk turisme.

Det er vigtigt at pointere, at hver for sig kan aktørerne ikke løfte opgaven, og at det kun er ved en fælles koordineret markedsføringsindsats, at vi kan sikre et entydigt og tilstrækkeligt stærkt Danmarksbillede, som kan slå igennem i den stærke internationale konkurrence. Og som dermed kan være med til at realisere det store vækstpotentiale, som dansk turisme rummer. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har sagt det så enkelt og udmærket "Kun ved at løfte i flok ¿ og synge i kor" kan vi skabe resultater.