Sådan har vi beregnet formuerne på listen over de 100 rigeste

Udgangspunktet for formueopgørelserne i Berlingske Business’ liste over Danmarks 100 rigeste er, hvad aktiverne er værd i fri handel, hvis ejeren beslutter sig for at sælge dem. Her fortæller vi om metoden bag.

Tallene på listen over Danmarks 100 rigeste er ikke de eksakte formuer, men de bedst mulige skøn efter omfattende research om ejerforhold og regnskabstal for 1.500 selskaber.

Det drejer sig om alle selskaber i databasen Experian med en egenkapital over 200 millioner kroner eller et primært driftsresultat over 25 millioner kroner. Heraf er alle selskaber, hvor der findes personlige aktionærer med mere end fem procent af aktiekapitalen, udvalgt.

Formuerne er som hovedregel opgjort på basis af virksomhedernes senest tilgængelige regnskaber.

De riges ejerandele i de enkelte virksomheder er opgjort ud fra offentligt tilgængeligt materiale eller i enkelte tilfælde ved direkte henvendelse til de pågældende virksomheder og ejere.

Listen er desuden resultatet af en systematisk søgning på storaktionærposter for en bred kreds af personer via Experian, cvr.dk  og andre elektroniske arkiver.

Udenlandske selskaber, der ikke direkte eller indirekte indgår i disse baser, indgår kun i det omfang, de er kendt af redaktionen bag listen.

Der er så vidt muligt taget højde for afgørende nye forhold, der er offentliggjort efter seneste årsregnskab. Det kan for eksempel være helt eller delvist salg af virksomheden.

Værdiansættelsen

Udgangspunktet for formueopgørelsen er, hvad aktiverne er værd i handel og vandel, hvis ejeren beslutter sig for at realisere dem.

Formuens størrelse er et mål for den enkeltes rigdom, ikke for hvad vedkommende aktuelt ligger inde med af rede penge.

Børsnoterede aktier er opgjort til børskursen medio september 2019. A-aktier, der ikke er børsnoteret, er optaget til samme værdi som B-aktierne.

Multipler

Værdien af ikke-børsnoterede aktier er opgjort på grundlag af selskabernes resultater for regnskabsåret 2018 eller 2018/19 samt multipler på sammenlignelige selskaber også målt på 2018-resultater.

Multiplerne, der er benyttet, er alle omsætnings- og indtjeningsmultipler (tal for 2018 eller nyere) sat i forhold til selskabernes værdi på gældfrit niveau (Enterprise Value eller EV).

Udvælgelsen af sammenlignelige selskaber er sket i samarbejde med Thomas Dam Larsen, partner i strategikonsulenthuset We Do Strategy, der herefter har fundet de relevante multipler frem. Følgende multipler er benyttet: 1. EV/ SALES (2018) 2. EV/ EBITDA (2018) 3. EV/ EBIT (2018) Multiplerne på de sammenlignelige børsnoterede selskaber er fundet ved brug af databasen Thomson ONE Banker. Efterfølgende er multiplerne multipliceret med de respektive tal fra selskabernes resultatopgørelser.

Her har udgangspunktet været, at beregningen så vidt muligt er baseret på EBITDA eller EBIT

I tilfælde, hvor der er tale om virksomheder med underskud i seneste regnskabsår, er beregningen i stedet baseret på omsætningen.

En række selskaber er kendetegnet ved, at aktivmassen er ultralikvid, og at der primært investeres i børsnoterede aktier og obligationer. For disse selskaber, der således har karakter af pengekasser, er den indre værdi af selskaberne benyttet som udtryk for markedsværdien.

I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at finde sammenlignelige noterede selskaber, er der benyttet en sektormultipel.

Fonde

Formuer placeret i fonde er ikke medregnet i personernes og familiernes formuer.

Det er således kun personlige ejerskaber, der indgår i formueopgørelsen. Det gælder også i situationer, hvor fondene kan have karakter af familiefonde eller lignende og dermed ligger tæt på stifternes formuesfære.

Gæld

Da oplysninger om privat gæld (for eksempel om eventuelt pantsætning af aktieposter) ikke er offentligt tilgængelige, må formueopgørelserne betragtes som bruttoopgørelser.

Besiddelser, herunder private ejendomme, hvor en eventuel friværdi er umulig at finde, er ikke medtaget i formueberegningerne, ligesom for eksempel biler, kunstsamlinger og andre personlige besiddelser uden for selskabsform (herhjemme eller i udlandet) ikke er medregnet.