Erhvervsklima

Jyder bruger mere strøm

Jyderne og fynboerne brugte mere strøm sidste år, mens sjællænderne forstod

at spare på energien. Det fremgår af Energistyrelsens oversigt over den indenlandske elforsyning sidste år, der

blev offentliggjort torsdag.Elforsyningen var totalt set så godt som uændret i 2003 i forhold til året før,

men udviklingen var geografisk forskellig med en stigning i elforsyningen vest for Storebælt på 1,1 pct., mens elforsyningen

i Østdanmark faldt 0,9 pct.Den totale elproduktionen steg knap 18 pct. til 46 GWh i forhold til 2002, og bag stigningen

ligger en øget nettoeksport af el.Vindkraften tegnede sig for 15,8 pct. af den indenlandske elforsyning mod 13,9 pct.

året før. Andelen af el produceret på biomasse, bortset fra affald, udgjorde overslagsmæssigt 4,0 pct., hvorfor

den samlede VE (vedvarende energi, red.)-baserede elproduktion svarede til ca. 20 pct. af den samlede indenlandske forsyning. RB-Børsen

Revision

af kapitalskat

En af Den Danske Børsmæglerforenings kæpheste - ønsket om en revision af aktiebeskatningslovgivning

- blev redet endnu engang i den afgående formand, Niels Roths, beretning på foreningens generalforsamling torsdag.I

flere år har Niels Roth på foreningens vegne gjort opmærksom på behovet for en forenkling af reglerne for

beskatning af privates aktieavancer.I hans tid blev det ikke løst, og han overlod det til den nye formand, Kim Duus

fra Nykredit Bank, fortsat at kæmpe for en forenkling.- De gældende regler er uhyre komplicerede og må anses

for indbegrebet af en administrativ byrde for investorerne og vel også for skatteadministratorerne. I tilgift så indbyder

reglerne til en stærk uhensigtsmæssig adfærd hos investorer, sagde Niels Roth. RB-Børsen

Fremgang

hos Tryg

Præmiestigninger, godt vejr og yderligere reduktion af omkostningerne betød, at forsikringskoncernen Tryg i 2003

formåede at forbedre det forsikringstekniske nøgletal combined ratio i sin danske forretning til 96,6 fra 105,6 året

før. Combined ratio sætter udgifter til erstatninger og drift i forhold til præmieindtægterne.For den

skandinaviske Tryg Vesta-koncern som helhed ligger combined ratio dog stadig over de kritiske 100, selv om den er faldet til 102,8

fra 111,7. Af faldet på 8,9 pct.point skyldes de 6,9 pct.point færre erstatninger og de 2,0 pct.point reducerede omkostninger.Tryg

Vestas overskud før skat blev på 789 mio. kr. i 2003, mens der året før var tale om et underskud på

1078 mio. kr. i koncernen. Foruden den positive udvikling i selve forsikringsforretningen nød koncernen godt af udviklingen

på de finansielle markeder.Investeringsvirksomheden gav således en gevinst på 675 mio. kr. mod et tab på

175 mio. kr. i 2002. Det forsikringstekniske resultat, der alene afspejler selskabets evne til at drive forsikringsvirksomhed, blev forbedret

til et overskud på 136 mio. kr. fra et underskud på 851 mio. kr. RB-Børsen