EU vil undersøge kritiseret dansk tonnageskat

(Opdateret 13.55) EU-Kommissionen indleder en undersøgelse mod Danmark angående en lempeligere tonnagebeskatning. De økonomiske vismænd har tidligere udtalt sig meget kritisk om de nye regler.

Kommissionen anfører, at de danske skattemyndigheder vil ophæve forpligtelsen for selskaber under tonnageskat til at indberette finansielle oplysninger om deres transaktioner med associerede udenlandske selskaber.

- Ændringen kunne ophæve virkningen af en af de kontrolforanstaltninger, der er tilknyttet ordningen, nemlig overvågningen af handelstransaktioner mellem selskaber under denne ordning og deres associerede selskaber. De kontrolforanstaltninger, som Kommissionen stiller krav om i alle tonnageskatteordninger i Fællesskabet, er uomgængeligt nødvendige for at undgå, at disse meget gunstige skatteforanstaltninger udvides til andre aktiviteter end søtransport, hedder det om baggrunden for, at kommissionen nu iværksætter en undersøgelse.

Den indebærer, at der vil blive indhentet udtalelser fra alle interesserede tredjeparter og navnlig de øvrige medlemsstaters skattemyndigheder.

Tonnageskatten, der blev indført i 2002, er en fast skat - en slags vægtafgift på den tonnage, et rederi disponerer over.

Indtjeningen har ingen betydning for skatten. Dermed kommer rederierne ikke til at betale mere end et beskedent millionbeløb i skat uanset overskuddets størrelse. Omvendt skal den tilsvarende skat i udgangspunktet også betales selv i økonomisk dårlige år.

De nye danske regler har været udsat for massiv kritik af bl.a. de økonomiske vismænd. Ved fremlæggelsen af vismandsrapporten i juni sagde overvismand Peter Birch Sørensen:

»Som vi ser det, er man gået lovligt langt, og yderligere lempelser kan i hvert fald ikke forsvares ud fra et samfundsøkonomisk hensyn.«

Der kan ifølge vismændene være visse argumenter for økonomisk at begunstige rederierne, men erhvervsstøtten til branchen er nået udover ethvert forsvarligt niveau, lyder kritikken fra vismændene. Vismandsrapporten fra juni blotlagde samtidig, at de danske rederier i perioden 1990-2004 kun opnåeede et gennemsnitligt kapitalafkast på 0,9 pct. om året, mens den danske industris afkast i samme periode har været på 9,4 pct.

Derfor har vismændene anbefalet en justering af den såkaldte tonnageskat samt en regulær afskaffelse af den særlige DIS-ordning, der medfører, at søfolk ansat på dansk-indregistrerede skibe ikke skal betale skat af deres løn.

I forbindelse med statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget er det senest kommet frem, at regeringen allerede til januar forventer at kunne fremlægge et lovforslag indeholdende forbedrede rammevilkår for de milliardindtjenende danske rederier.

Alt sammen sker i bestræbelserne på at opfylde Bendt Bendtsens erklærede målsætning om at gøre Danmark til en af verdens førende søfartsnationer, der er udkrystaliseret i rapporten »Danmarks som Europas førende søfartsnation«.

Det er den danske stat selv, der har ønsket at få EU-kommissionens blåstempling af det udkast til en ændring af standardskattesatser på grundlag af tonnageskat for rederier - herunder om oplysningskravene. Staten mener ellers ikke, at den vil medføre en ændring i niveauet for støtte til de danske søtransportselskaber eller ordningens budgetvirkninger for staten.