Staten betaler hvis den taber

Skatteminister Svend Erik Hovmand har netop fremsat et lovforslag, som skal medføre, at borgere med skattesager får deres

omkostninger dækket, hvis borgeren "helt eller i overvejende grad" vinder sagen. Det forventes, at lovforslaget bliver vedtaget

og vil gælde for sager, hvor spørgsmålet om sagsomkostninger endnu ikke er endeligt afgjort.

Retssikkerhed

Formålet

med forslaget er at styrke skatteydernes retssikkerhed over for staten ved at give borgere og virksomheder fuld dækning til

sagkyndig bistand i sager, som de vinder helt eller i hvert fald i overvejende grad.


Allerede efter de nuværende regler

ydes der i dag en godtgørelse på 50 pct. af skatteyderens udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, som skatteyderen

klager overt i det administrative klagesystem eller får prøvet ved domstolene.


Denne godtgørelse ydes, uanset

om skatteyderen vinder eller taber sagen. Efter forslaget bliver det imidlertid således, at skatteyderen nu får 100 pct.

dækning til sagkyndig bistand i de sager, som skatteyderen vinder.


De sager, som er omfattet af lovforslaget, er bl.a.

klager til skatteankenævnet, landsskatteretten, told- og skatteregionerne og sager for EF-domstolen. De udgifter, der dækkes,

er udgifter til "sagkyndig bistand", dvs. f.eks. honorarer til advokaten, revisoren eller lignende sagkyndige personer.

Desuden dækkes retsafgifter, udgifter til syn og skøn og sagkyndige erklæringer. Endelig er der dækning til

at få indhentet en vurdering af, om en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages højere i

systemet.

Et eksempelSom et eksempel kan man tænke sig et tilfælde, hvor en kommunal skattemyndighed har nægtet

at godkende tre fradrag hos skatteyderen. De tre punkter påklages til skatteankenævnet. Hvis den skattepligtige får medhold

i et klagepunkt, mens nævnet giver den kommunale skattemyndighed medhold i de to andre, vil skatteyderen alene få en godtgørelse

på 50 pct. for udgifterne til sagens behandling ved skatteankenævnet. Man kan forestille sig, at skatteyderen herefter

påklager de to øvrige punkter til landsskatteretten, som igen giver skattemyndighederne medhold. Også her vil skatteyderen

kun få en godtgørelse på 50 pct.


Hvis den skattepligtige til slut indbringer spørgsmålet for

landsretten, som giver den skattepligtige medhold i det afgørende spørgsmål nummer to, men ikke i det mindre vigtige

spørgsmål nummer tre, har den skattepligtige fået "overvejende medhold". Udgifterne til sagkyndig bistand

ved landsretten bliver således i det tænkte tilfælde dækket med 100 pct.


Men også udgifterne i

de to første instanser står nu i et andet lys, da den skattepligtige må anses for at have fået overvejende

medhold i hele sagen. Det offentlige skal således nu betale 100 pct. af omkostningerne ved sagens behandling også for

skatteankenævnet og landsskatteretten. Der vil derfor ske en efterregulering af godtgørelsen og borgeren vil få samtlige

omkostninger dækket


Hvis det nye lovforslag vedtages, bliver den enkelte borger styrket meget i sit forhold til skattemyndighederne,

idet borgeren nu får dækket alle omkostninger ved sager mod skattemyndighederne - forudsat at han vinder sagen.