Hvad gør man, hvis en dement ægtefælle nægter hussalg?

Det kan blive nødvendigt at få Statsforvaltningen på banen, hvis der er demens inde i billedet ved et ejendomssalg.

Selv om en ægtefælle nægter et salg af fælles bolig, kan det i visse tilfælde godt lade sig gøre alligevel. Arkivfoto: Jeppe Michael Jensen/Scanpix Fold sammen
Læs mere

? Kan en dement ægtefælle på plejehjem nægte sin raske hustru salg af fælles ejerbolig?

Hvor kan jeg læse om loven des­angående?

Mvh P.B.

 

! Det korte svar er ja.

Det lidt længere og mere generelle svar følger her, og som du vil se, er det ikke helt let at svare kort og stringent inden for brevkassens rammer.

Det følger af ægtefællelovens paragraf 6, at en ægtefælle ikke uden den anden ægtefælles samtykke må indgå aftale om at overdrage, pantsætte, udleje eller bortforpagte familiens helårsbolig eller en bolig, der er bestemt til familiens helårs- bolig.

Det gælder dog kun, hvis ejendommen er omfattet af reglerne om lige- deling (de fleste former for særeje er derfor ikke omfattet, men nogle er).

Sommerhuse er kun omfattet, hvis sommerhuset skal tjene som helårs­bolig. Det gælder også, selv om der ikke er tale om egentlig fast ejendom, f.eks. andelslejligheder, aktielejligheder, anpartslejligheder, interessentskabs­lejligheder m.v., campingvogne eller husbåde. Ejendomme, der alene benyttes til erhverv, er ikke omfattet. Der kræves ikke ægtefællesamtykke ved dispositioner over helårsboliger i udlandet.

Reglen omfatter ikke boliger, der er erhvervet med en udbetaling, der udelukkende hidrører fra en rimelig alders- og kapitalpension, supplerende engangssum og supplerende engangsydelse, der er udbetalt ordinært og tillige ikke i en række andre (sjældnere) tilfælde.

Der gælder ikke formkrav til sam­tykket, som kan være givet stiltiende. Samtykket kan gøres betinget.

Der kan som hidtil gives forhåndssamtykke, og dette kan i konkrete situationer gøres uigenkaldeligt.

Nægter den anden ægtefælle at give samtykke, eller kan samtykke ikke indhentes inden rimelig tid, kan statsforvaltningen efter anmodning fra den ægtefælle, der ejer boligen, eller fra den anden part i aftalen tillade dispositionen, hvis der ikke er en rimelig grund til at nægte at gennemføre aftalen.

Hvis der ikke foreligger et samtykke eller en generalfuldmagt eller fremtidsfuldmagt, er du nødt til at få Stats­forvaltningen på banen.

Dit spørgsmål giver mig lyst til at skrive om fuldmagter og fordelen ved dem, men det bliver for langt. Læsere, der ønsker at vide mere, kan rekvirere mit notat herom på ao@forumadvokater.dk

Mvh Allan Ohms, advokat (H), Forum Advokat