Globalisering er til gavn for Danmark

Læs mere
Fold sammen
Økonomi- og erhvervsministeren har nedsat en tænketank, som skal analysere mulighederne for at sikre fremtidens vækst

i Danmark i en verden præget af stigende økonomisk globalisering.Tænketanken skal analysere de udfordringer,

som globaliseringen i de kommende 10-15 år stiller de højtudviklede lande over for i form af udflytning af arbejdspladser

til lavtlønslande over en bred kam og i et tempo, som vi ikke tidligere har set. Selv om den stigende globalisering overordnet

set er en fordel for Danmark, stiller udviklingen også krav om en øget forsknings- og udviklingsindsats og tilpasningsevne,

for at dansk erhvervsliv kan skabe nye arbejdspladser i takt med, at de gamle flyttes ud.Tænketanken skal derfor give

nogle bud på de mulige fremtidsscenarier for erhvervsudviklingen i Danmark og sætte fokus på, hvad erhvervslivet

kan gøre for at ruste sig til de udfordringer, som den øgede globale arbejdsdeling bringer med sig.

Ingen

grund til panik

I tænketankens kommissorium peges der på, at udflytningen af arbejdspladser allerede finder sted i betydelig

målestok i lande som USA og Storbritannien. Hovedspørgsmålet for tænketanken er: Hvad skal Danmark leve af

i fremtiden?Det er et vigtigt spørgsmål at stille uden grund til panik. Der grund til at hilse debatten om fremtidens

vækstvilkår velkommen. Ikke mindst er det vigtigt, at vi ikke glemmer de enorme fordele, som den globale økonomiske arbejdsdeling

giver mulighed for. En større integration af verdensøkonomien vil både skabe nye udviklingsmuligheder for lavtlønslandene

og samtidig øge vækstpotentialet i højtudviklede lande som Danmark.

VelstandstigningDet internationale

rådgivningsfirma McKinzey har for nyligt lavet en analyse af, hvem der reelt får gavn af udflytningen af IT-arbejdspladser fra

USA til Indien. Konklusionen er, at hver gang produktion for en dollar i USA outsources til Indien, betyder det både et velstandsstigning

på 33 cent i Indien og - samtidig - en velstandsstigning på mere end en dollar og 12 cent i USA.Årsagen

er, at udflytningen af produktionen til Indien først og fremmest kommer amerikanske virksomheder og forbrugere til gode i form

af lavere omkostninger. Samtidig frigøres arbejdskraft til andre områder. Den samlede effekt er øget vækst.Selvom

man altid kan finde eksempler på arbejdspladser, der bliver nedlagt som følge af at produktionen placeres i andre lande,

er den overordnede effekt af økonomiens internationalisering ubetinget positiv.Hvert år bliver mange, mange tusinder

af arbejdspladser nedlagt i den danske økonomi. Det skyldes imidlertid ikke, at danske virksomheder flytter arbejdspladserne

ud til tredjelande. I stedet er årsagen, at der løbende sker en produktivitetsudvikling i dansks erhvervsliv som følge

af en skarp konkurrence mellem nye og gamle virksomheder.På den måde bliver der hele tiden frigivet arbejdskraft

fra mindre produktive til mere produktive virksomheder, hvilket er til stor gavn for hele samfundet. Dette fænomen skal ikke

blandes sammen med globaliseringen, men der er paralleller. Globaliseringen giver mulighed for en større arbejdsdeling ikke

bare på tværs af landegrænserne men også på tværs af kontinenterne.Hvis man begrænsninger

de danske virksomheders muligheder for at benytte sig af disse nye muligheder i den globale økonomi, vil det kun hæmme produktivitetsudviklingen

i Danmark og betyde lavere velstand.