Banker skal bruge 70 milliarder kroner i kapital

En kapitaltilførsel til de danske banker på ca. 70 mia. kr. vil sikre, at de finansielle institutioner vil kunne modstå kraftige økonomiske chok.

Sådan lyder vurderingen fra Nationalbanken, der i en ny rapport om den finansielle stabilitet i 2. halvår 2008 fastslår, et det vil være fornuftigt at etablere en midlertidig ordning herhjemme med kapitaltilførsel til sunde danske pengeinstitutter.

- Vore stresstest viser, at mange danske banker vil få problemer, hvis de fremadrettet bliver udsat for hårde økonomiske chok. Det er på den baggrund Nationalbankens opfattelse, at det er fornuftigt, at vi i Danmark gennemfører en midlertidig ordning, hvor der som supplement til den kapital, der kan rejses på det private marked, kan ske en kapitaltilførsel til sunde danske pengeinstitutter på vilkår, der er så tæt på de markedsmæssige som muligt. Det er på linje med udviklingen i mange andre lande, og det vil kunne medvirke til at afværge et yderligere negativt skub til økonomien, lyder det fra nationalbankdirektør Nils Bernstein i forbindelse med rapporten.

Nationalbanken har opstillet tre scenarier i en stresstest af det finansielle systems robusthed i de kommende to år. De sættes i relation til et basisscenarie, som anses for at være det mest sandsynlige udvikling i dansk økonomi og den finansielle sektor.

I starten af basisscenariet forrenter bankerne generelt egenkapitalen negativt, men forrentningen stiger derefter. Ligeledes falder bankernes solvens, men for de fleste vil der ikke være problemer med at overholde de individuelle solvenskrav.

- De fleste banker kan overholde de individuelle solvenskrav, men mod slutningen af perioden kan enkelte banker få problemer med solvenskravet. I stressscenarierne falder banksektorens solvens markant, og en stor del af bankerne kan få solvensproblemer, konstaterer Nationalbanken i rapporten.

I de tre stressscenarier falder bankernes egenkapitalforrentning markant og er negativ i hele perioden.

- Det skarpe fald i begyndelsen af perioden kan primært tilskrives bankernes store tab på beholdninger af aktier og obligationer. I stressscenarierne er der også en markant stigning i tab på udlån, påpeger Nationalbanken.

Nationalbankens opgørelse viser, at bankerne herhjemme i gennemsnit har udlånt deres egenkapital knap ni gange mod et historisk gennemsnit de seneste 30 år på knap syv gange, og det kan ifølge Nationalbanken alt andet lige indikere et behov for balancetilpasning.

Det påpeges i rapporten, at bankernes udlånsvækst fortsat er høj, men aftagende, hvilket især skyldes en markant afdæmpning i de mellemstore bankers udlånsvækst. Således har banker med høje indlånsunderskud reduceret udlånsvæksten relativt meget, og det afspejler ifølge Nationalbanken formentlig problemer med at finansiere indlånsunderskuddet. Det konstateres endvidere, at udlånsvæksten fortsat overstiger indlånsvæksten, og dermed er indlånsunderskuddet stigende.

De faldende boligpriser og aktiekurser, som reducerer husholdningernes og virksomhedernes formue, kan give bankerne et incitament til at holde igen med udlånene.

- Der eksisterer således en risiko for, at der opstår en kreditklemme med betydelige makroøkonomiske konsekvenser til følge, påpeger Nationalbanken.

FAKTA:

Nationalbankens tre stressscenarier:

Scenario 1: Finanskrisen fører til en dyb international recession, hvilket betyder et fald i efterspørgslen efter danske produkter. Centralbanker verden over lemper pengepolitikken, og renterne falder, hvor det er muligt.

Scenario 2: Som følge af finanskrisen sker der en kraftig reduktion af udlån i de danske banker. Der opstår en kreditklemme i dansk økonomi, hvor kreditværdige låntagere ikke kan få lån i banken. Boligpriserne falder kraftigt.

Scenario 3 kombinerer scenario 1 og 2. Der antages dyb international recession, samtidig med at der er en kreditklemme i Danmark. Der er en historisk stor nedgang i den økonomiske aktivitet.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )