Firmaudflugt til Prag udløste skattesmæk

Skattefokus.

Landsretten har afgjort, at et revisionsfirmas udgifter til en forlænget weekendtur til Prag overvejende var af turistmæssig karakter. Deltagerne var derfor skattepligtige af rejsens værdi. I sagen havde et revisionsfirma inviteret personalet med ledsagere på en forlænget weekendrejse til Prag.

Rejsen havde en varighed på 4 dage og en pris på ca. 5.000 kr. pr. deltager. Rejsens hovedformål var teambuilding, samt at kompensere for ekstraordinær arbejdsindsats efter en firmafusion.

Landsretten fandt, at rejsen var af overvejende turistmæssig karakter, og at deltagerne alle var skattepligtige af rejsens værdi. Samtidig udtalte Landsretten, at da de to faglige arrangementer, der var af kortere varighed, var afviklet som en integreret del af et turistprogram, var der ikke grundlag for at fastsætte rejsens værdi anderledes end som gennemsnittet af de samlede rejseomkostninger fordelt på hver rejsedeltager.

Når der er tale om rejser/arrangementer, der har en direkte og konkret sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktivitet, skal medarbejderen ikke beskattes af nogen værdi heraf. Det vedrører tilfælde, hvor det forretningsmæssige formål med rejsen ikke har underordnet betydning i forhold til det selskabelige.

Denne praksis kan normalt overføres til området for personalearrangementer. Ved medarbejderes deltagelse i personalearrangementer, kan medarbejderen stort set altid anlægge en erhvervsmæssig begrundelse for deltagelsen. Medarbejdere beskattes derfor som altovervejende hovedregel ikke ved deltagelse i personalearrangementer, som de ikke har indflydelse på.

BDO har således ikke kendskab til medarbejdere, som er blevet beskattet ved deltagelse i personalefester, skovture og julefrokoster mv.

Det samme er efter BDOs opfattelse tilfældet, hvis arbejdsgiveren i tilknytning til et personalearrangement undtagelsesvist tilbyder de ansatte teaterture, koncerter og fodboldlandskampe mv.

De skattemæssige problemer opstår normalt kun, når ledsagere deltager i arrangementer. Når ledsagerens deltagelse i et firmaarrangement er klart forretningsmæssigt begrundet, sker der ikke beskatning.

Problemet er imidlertid, at den forretningsmæssige begrundelse kun undtagelsesvist vil være opfyldt, når ledsageren ikke er ansat i virksomheden. Ved arrangementer af kortere varighed, og hvor udgifterne holdes på et rimeligt niveau, vil der normalt ikke være noget at beskatte. Det kan efter omstændighederne være et restaurationsbesøg for virksomhedens ansatte med deltagelse af ledsagere. Det samme vil som udgangspunkt være tilfældet, når ledsager ‘støder til’ i forbindelse med faglige arrangementer.

Denne praksis synes bekræftet af en afgørelse, hvor Landsskatteretten bl.a. fandt, at ægtefællers deltagelse i en skovtur var en naturlig del af sådanne arrangementer, og at virksomhedens afholdelse af udgifter i forbindelse hermed lå inden for rammerne af sædvanlig personalepleje. Der kan dog næppe fastlægges nogen præcis grænse for, hvilke arrangementer ledsagere kan deltage i uden at blive beskattet.Skattefokus skrives af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 26 byer.

Se nærmere på www.bdo.dk