Hvor begraves afdøde uden midler?

Den, der bestiller begravelsen, hæfter også for udgiften.

Dødsboet skal betale for begravelsesudgifter, men det kan dødsboet kun, hvis der er penge til det. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

? Jeg har læst i Kirkebekendtgørelsen § 16, at ubemidlede kan få et gravsted udlagt uden vederlag. Nu er spørgsmålet så, hvor kan de ubemidlede så blive begravet?

Jeg har bekendte, som har måttet begrave et ubemidlet familiemedlem. Mine bekendte fik at vide, at man kun kan få et vederlagsfrit gravsted på de ukendtes kirkegård – er det korrekt? Hvis ja, hvordan skal ordlyden »sådanne gravsteder må ikke henlægges til en særlig afdeling på kirkegården« så forstås?

Mine bekendte valgte at betale for et gravsted for at kunne sætte en mindesten på graven for børnenes skyld.

Med venlig hilsen B.

! Jeg vil gerne benytte dit spørgsmål til at svare lidt bredere, da jeg ofte oplever, at der opstår problemer her.

Det er jo sådan, at dødsboet skal betale for begravelsesudgifter, men det kan dødsboet kun, hvis der er penge til det. Er der ikke det, så skal regningen betales af den, der har bestilt begravelsen. Det sker jo normalt altid på et tidspunkt, hvor underskriveren er følelsesmæssigt ramt og ikke tænker nærmere over juraen ved bestilling af begravelsen. Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt boet kan betale, så er det altså en god idé at overveje, om du vil risikere at hænge på regningen.

Hvis boets aktiver minus boets passiver er under 41.000 kroner (i 2015), behandles boet som boudlæg – det blev tidligere kaldt begravelsesudlæg. Boet udlægges så til den, der har stået for begravelsen -  i visse tilfælde mod at denne rydder afdødes ejendom.

Hvis begravelsesudgifterne er større end det, der er i boet, vil den, der har bestilt, selv skulle betale resten.

Når nogen gerne vil påtage sig begravelsen, men ikke økonomisk kan påtage sig udgiften, kan kommunen søges om tilskud til begravelsesudgiften. Tre ting skal være opfyldt, før kommunen kan give tilskud:

Ansøger skal have været ude for ændringer i sine forhold.
Der skal være tale om en rimeligt begrundet udgift.
Udgiften må ikke have kunnet forudses.

Kommunens svarfrist er en måned. En begravelse skal normalt foretages inden otte dage. Derfor må den pårørende afholde begravelsesudgifterne, indtil kommunens afgørelse falder. Derfor er fremgangsmåden jo ikke nogen sikker vej til at undgå hæftelse.

Hvis ingen vil påtage sig ansvaret for begravelsen, skal kommunen sørge for hele afdødes begravelse samt gravplads. I dette tilfælde er det kommunen, der bestemmer, hvordan begravelsen foregår. Begravelsesloven § 5 siger herom:

»Hvis ikke afdødes nærmeste, den eller de personer eller den institution, der hidtil har draget omsorg for den afdøde, eller andre fremsætter anmodning om foretagelse af begravelse eller ligbrænding, skal sådan anmodning fremsættes af kommunen.«

Du har ret i, at enhver har ret til et gravsted. Hvor det skal være, bestemmes af den, der agerer. Hvis ingen gør det, bestemmer kommunen. Retten sikrer, at alle kan få et gravsted. Friheden omfatter ikke gravkastning og efterfølgende vedligeholdelse.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk