Om at eje værdipapirer

Sammen med Aktiezoom.dk kigger vi denne gang nærmere på, hvad det egentligt indebærer at eje værdipapirer.

Der er en række forhold, der løbende skal tages stilling til.


Som ejer af værdipapirer er det nødvendigt

at bruge tid på et løbende opfølgningsarbejde. Det gælder dels selve investeringen og dels den praktiske

administration af værdipapirerne, beslutninger om geninvesteringer, osv.


Obligationer, aktier eller investeringsbeviser

skal registreres i et depot i en bank, der forvalter opbevaringen af værdipapirerne for én.


De børsnoterede

danske værdipapirer er registreret elektronisk i Værdipapircentralen (VP). VP står for selve registreringen, mens

bankerne tager sig af det praktiske i forhold til kunderne. Banken ønsker tillige, at man har oprettet en bankkonto, hvortil

renter, udbytter, udtrækninger m.v. kan indsættes.


I den løbende administration skal man tage stilling til,

hvorledes indbetalingerne på kontoen ønskes anvendt -hævning til forbrug eller køb af yderligere værdipapirer.

Er man aktieinvestor kan man blive stillet over for at skulle tage stilling til, om man ønsker at nytegne aktier i forbindelse

med en kapitaludvidelse i selskabet, eller tage stilling til forslag om fusioner og opkøbstilbud.


Når der sker bevægelser

på et depot modtager man meddelelser, kontoudskrifter m.v. fra depotstedet (banken), der ligeledes udsender informationer i

forbindelse med fusionsforlag, opkøbsforslag m.v. Banken foretager endvidere indberetninger til skattevæsenet af modtagne

renter og udbytter.Investeringen

Med hensyn til selve investeringen skal investor indstille sig på at bruge tid på

at følge udviklingen i værdipapirerne, dvs. følge kursudviklingen og forholdene på det bagvedliggende marked,

samt følge udviklingen i selskabet, når det drejer sig om aktier.


De forskellige investeringstyper stiller forskellige

krav til investors tidsforbrug, og hvor ofte investor bør følge op på investeringerne. En grov tommelfingerregel

er:


l Obligationer: Kvartals-eller halvårsvist.


l Investeringsbeviser: Månedligt eller kvartalsvist.


l

Aktier: Dagligt eller ugentligt.


Tommelfingerreglen kan anvendes af den langsigtede investor, som ikke ønsker at købe

og sælge på kortsigtede markedsbevægelser.


Den kortsigtede mere spekulative investor skal følge med

dagligt - endog måske flere gange om dagen - i kursudviklingen og i de løbende meddelelser om makroøkonomi i Europa

og USA, i rente- og råvarepriser, samt i de øvrige forhold, som er vigtige for selskabet. Det kan være selskabets produktmarked,

valutakursændringer, konkurrenternes indtjeningsforhold og aktiekursudvikling m.v.


Aktier er individuelle værdipapirer,

hvor der kan ske meget store ændringer fra dag til dag. Selskabet kan give meddelelse om fusioner, opkøbstilbud, kapitaludvidelser

eller om ændrede forventninger til indtjeningsudviklingen, som hurtigt kan få aktiekursen til at stige eller falde.


Har

man aktier, bør man derfor følge selskaberne og markedet tæt.