Flüggers vækst fortsætter med fuld kraft

Fremgang. Flüggers fremgang på trods af et vigende dansk marked giver lyse udsigter.

Flüggers halvårsregnskab 2006/07 havde større markedsandel som det gennemgående tema. I en sammenligning af omsætningen i første halvår af regnskabsåret 2006/07 var totalomsætningen steget med 6,1 procent, og dette tal dækkede over en fremgang i tre af selskabets fire regioner.

Tilbagegangen i "andre lande" skyldes tilbagegang på Island. I de tre skandinaniske lande har der været fremgang, og i alle tre lande har der også været tale om en øget markedsandel.

Fremgangen i Danmark er mindst, men det skal ses i sammenhæng med, at der i Danmark har været en vigende efterspørgsel efter branchens produkter. På den baggrund må en fremgang på 2,7 procent betragtes som meget tilfredsstillende.

Salget udgør dog kun den ene halvdel af de elementer, som regnskabets bundlinie-resultat er bygget op ad. Omkostningsudviklingen hos Flügger trækker både opad og nedad i regnskabet. Dette ses bedst ved at sætte omkostningerne op mod omsætningen i første halvår:

Produktionsomkostningerne steget mindre end omsætningen, og det giver en større bruttomargin. Altså større fortjeneste per tjent krone.

Årsagen er, at en større del af omsætningen er hentet fra detailleddet, og at man på trods af stigende råvarepriser har været i stand til at reducere omkostningerne per produceret enhed. Produktionen er kort sagt blevet mere effektiv.

Når det primære driftsresultat for Flügger alligevel kun er steget med 1,0 procent, så skyldes det den kraftige vækst i omkostningerne til salg, distribution og administration. Specielt stigningen på 12,6 procent i salgs- og distributionsomkostninger trækker ned i regnskabet. I kroner og øre udgør stigningen 31,8 mio. kr.

Det er dog ikke udtryk for, at man har mistet kontrollen med omkostningsudviklingen, men er tværtimod en naturlig konsekvens af den lagte strategi med mange nye butikker. Nye butikker er traditionelt først lønsomme tre år efter etableringen, og derfor vil en planlagt vækst koste på bundlinien på kort sigt. Det ser vi i år.

Misvisende billedeNår man skal vurdere en akties pris og kvalitet, er det vigtigt, at man ikke kun ser kortsigtet på de opnåede resultater, men også på perspektiverne fremover. Og i den forbindelse giver den beskedne fremgang i bundlinieresultatet hos Flügger isoleret set et misvisende billede af koncernens udvikling. Set i et lidt længere perspektiv er udviklingen bedre, end det umiddelbart ser ud.

I halvårsregnskabet hæfter man sig også ved koncernens stærke cash flow. Pengestrømmen efter finans og beregnet skat var i første halvår 155,3 mio. kr. mod 118,6 mio. kr. sidste år. Midtvejs gennem regnskabsåret er den rentebærende nettolikviditet 260,4 mio. kr. mod 175,7 mio. kr. for et år siden.

Selvom selskabet sikkert har en anden mening, så vil mange anse Flügger for at være overkapitaliseret. Altså at gemme for mange penge på kistebunden. Det bliver måske snart ændret. Det fremgår af halvårsregnskabet, at "en væsentlig del af koncernens likviditetsreserve i de kommende år skal anvendes til yderligere vækst samt til investeringer i logistik og produktion".

Flüggers fremgang på trods af et vigende dansk marked, de kommende indtægter fra afholdte investeringer i nye butikker og samt de fremtidige vækstmuligheder ved anvendelsen af selskabets særdeles solide kapitalbase giver lyse udsigter.