Private skal overtage myndighedsopgaver

Udliciteringsrådet opfordrer nu til, at flere myndighedsopgaver udliciteres til private.

En række af de opgaver, som af juridiske årsager traditionelt har været varetaget af myndighederne, skal udføres af private firmaer, og det vil åbne et stort nyt marked for især danske servicevirksomheder. Den offentlige sektor risikerer nemlig at miste en række effektiviseringsgevinster, hvis ikke sådanne opgaver udbydes på et marked med flere konkurrerende aktører, påpeger Udliciteringsrådet. Men det vil være et markant brud med dansk retstraditioner, fremgår det af et såkaldt responsum, som juraprofessor Carsten Henriksen har lavet til Udliciteringsrådet. Private firmaer kan derfor ikke uden lovændringer varetage myndighedsopgaver med et stort element af selvstændigt skøn. Tilsyn og kontrol, myndighedsafgørelser af rutinemæssig karakter samt udstedelse af forskellige beviser og attester er til gengæld områder, hvor det offentlige kunne lægge opgaver ud til private firmaer, mener rådet. Og den tanke bakkes op af chefkonsulent Jakob Preisler fra HTS, Handels- Transport og Serviceerhvervene.

- Det vil bestemt være attraktivt for private virksomheder at tage en del af de opgaver, vi i dag kalder myndighedsopgaver. Men kun til en vis grænse. Jo større element af skøn, der ligger i en opgave, desto dyrere og dermed mindre attraktiv vil den være at udføre for private virksomheder, siger han.

Jakob Preisler mener ikke, at små firmaer vil være de mest oplagte til at varetage opgaverne.

- Der vil ikke være økonomi i det, med mindre man kan hente nogle stordriftsfordele, siger han.

En virksomhed, der i dag løser opgaver for en række kommuner, er Visma Services i Herlev. Firmaet varetager lønregnskaber i tre kommuner, og blandt private virksomheder er der stor lyst til at gå ind i andre lignende opgaver, bevidner salgsdirektør Karsten Heiselberg fra den danske del af Visma Services.

- Mange virksomheder venter utålmodigt på at komme ind og tage nogle af de opgaver, vi i dag kalder myndighedsopgaver, siger han. Karsten Heiselberg oplever desuden, at mange kommunerne ønsker at koncentrere sig om det borgernære og overlade en del af administrationen til private.

- Det er klart en myndighedsopgave at beslutte, om en borger skal tilkendes førtidspension. Men det administrative arbejde, der ligger i forberedelse af sagen, behøver ikke være en myndighedsopgave, mener han.

Bedre og billigere

- Opgave for opgave, forvaltning for forvaltning skal vi se på, om der ikke er noget, der kan udføres bedre og billigere af private firmaer, siger direktør Erik Bonnerup, formand for regeringens udliciteringsråd.

Han står sammen med det øvrige Udliciteringsråd bag en opfordring til at påbegynde en udlicitering af en række af de opgaver, der i dag udføres af myndighederne. Men Erik Bonnerup vil nødigt komme med konkrete ideer til udlicitering.

- Det kunne blive en meget lang diskussion, hvis vi i rådet skulle sætte os ind i, hvad der kunne være af muligheder på det sociale område, på det tekniske område osv. Nogle steder kræver det en lovændring, men det vi lige nu opfordrer til, er at man undersøger mulighederne, siger han.

Faktaboks: Hvad er myndighedsopgaver

I sit responsum til Udliciteringsrådet skitserer juraprofessor Carsten Henriksen, hvordan visse opgaver, der i dag udføres af staten, kommunerne eller andre myndigheder, i fremtiden kan udføres af private firmaer. Eksempler på myndighedsopgaver er opkrævning og inddrivelse af skatter, tildeling af tilskud og ydelser samt anvendelse af tvangsmagt i situationer, hvor myndigheden er i fysisk kontakt med borgeren.

Allerede i dag udfører bl.a. skorstensfejere opgaver, der falder ind under definitionen af myndighedsopgaver. Det kan f.eks. være, når de rapporterer til kommunalbestyrelsen om brandfare og mangler ved skorstene.

Kilde: Rammebetingelser for udlicitering af myndighedsopgaver, december 2004. Finansministeriet.