Nyt angreb på bilafgifterne

De danske afgifter på biler er under kraftig beskydning fra flere sider. ErhvervsBladet har tidligere skrevet om EU-kommissionens

sagsanlæg mod Danmark i forbindelse med firmabiler, der tilbydes af en arbejdsgiver på den anden side af grænsen.

Denne kritik kommer fra bl.a. den juridiske professor, Søren Friis Hansen, der er overbevist om, at Danmark vil tabe sagen.

Det vil betyde, at masser af erhvervsaktive danskere kan køre rundt i Danmark på f.eks. svenske nummerplader - muligvis

allerede i 2005.Frontalangrebet på de rekordhøje bilafgifter er netop blevet forstærket ved endnu et sagsanlæg

mod Danmark. Denne sag drejer sig om retten til at tage rejsegods - heriblandt biler - uhindret over landegrænserne. Når EU-borgere

flytter tilbage til Danmark - f.eks. efter udstationering - opkræves der registreringsafgift ved indførslen, og det kan

meget vel være traktatstridigt.Sagsanlægget mod Danmark kommer en smule overraskende, fordi en tilsvarende finsk

sag efter generaladvokatens indstilling ikke er en overtrædelse af EU-traktatens regler.I enkelte tilfælde ender

EF-domstolen imidlertid med at gå imod generaladvokatens indstilling, og det kan være forklaringen på den nye stævning

mod Danmark. At myndighederne stritter voldsomt imod virkningerne af EU''s indre marked ses bl.a. af en sag fra Sønderjylland,

hvor dansk-tyskeren Steffen Ryborg i 1998 fik sin bil konfiskeret af politiet, som mente, at Ryborg havde bopæl i Danmark og

derfor ikke måtte køre i landet med sin tysk indregistrerede firmabil. Denne sag er langt fra at være nået

til en ende, og forud er lagt sten på sten i form af forhalinger og manglende sagsbehaling. Folketingets ombudsmand har været

inde i sagen, fordi Færdselsstyrelsen ikke traf afgørelse om beslaglæggelsen. Først efter en klage til ombudsmanden

kom der en afgørelse. Sagen verserer ved landsretten, men der er også et strafferetligt efterspil, hvor politiet har

reageret ekstremt langsomt. Advokat Susie S. Ekstrand fra Lett & Co, der repræsenterer Ryborg, påberåbte sig

Menneskerettighedskonventionens regler om retfærdig rettergang, før der blev rejst tiltale.Denne sag verserer

ved byretten, hvor sagen skal forelægges EF-domstolen. Et retsmøde i april vil efter al sandsynlighed bringe klarhed

over hvilke spørgsmål, der skal stilles til EF-domstolen.Susie S. Ekstrand siger om de to firmabil-sager:-

Danmark taber dem - det er stensikkert.