På vej til Danmark fra udlandet

En ny afgørelse samler praksis om, hvornår man bliver skattepligtig til Danmark, når man efter et længerevarende ophold i udlandet erhverver en bolig her.

Det er besværligt at flytte fra et land til et andet. Også rent skattemæssigt. Flytter man hjem til Danmark efter et ophold i udlandet, skal man være meget opmærksom på, om de ferier, man holder forinden, udløser skattepligt. Foto: Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Man er som hovedregel fuldt skattepligtig til den danske stat, når man har bopæl i Danmark. Har man bopæl her, er det uden betydning for skattepligten, hvor meget man egentlig er i landet. Hvis man erhverver en bopæl her i landet, mens man er skattepligtig i udlandet, bliver man dog først skattepligtig her, når man tager ophold her i landet.

Ferie eller lignende kortvarige ophold gælder ikke som ophold. Udførelsen af arbejdsrelaterede opgaver under ophold i Danmark medfører som udgangspunkt, at man ikke anses for at være her på ferie eller lignende kortvarige ophold.

Ifølge administrativ praksis er der ikke tale om et kortvarigt ophold, hvis man har taget ophold i mere end tre sammenhængende måneder eller har haft et samlet ophold på mere end 180 dage inden for en 12 måneders pe-riode. Hvis én af disse grænser overskrides, bliver man skattepligtig fra begyndelsen af den periode, hvor grænsen overskrides.

Flytter til Danmark

En sag for Skatterådet belyser, hvordan reglerne virker i praksis i den typiske situation, hvor en familie er på vej hjem eller kommer til Danmark efter et udlandsophold uden skattepligt til Danmark.

Søren Lehmann Nielsen, advokat, Bruun & Hjejle

»En sag for Skatterådet belyser, hvordan reglerne virker i praksis i den typiske situation, hvor en familie er på vej hjem eller kommer til Danmark efter et udlandsophold. «


Sagen handler om en familie, der boede og var skatte-mæssigt hjemmehørende i England. Manden arbejdede i England, men skulle 1. april 2019 flytte til Danmark, da han skulle knyttes til en aktivitet i Danmark, som ar-bejdsgiveren allerede havde her i landet.

Familien lejede i juni 2018 en lejlighed, som børnene og hustruen flyttede ind i, så børnene kunne begynde i sko-le i Danmark efter sommerferien. Manden planlagde at blive boende i England og arbejde der, indtil han tiltråd-te stillingen i Danmark den 1. april.

Manden ville besøge familien løbende over weekender og ferier frem til den 1. april 2019. Det ville udgøre om-kring 100 dages samlet ophold i Danmark. Han ville ikke udføre arbejdsmæssige opgaver under opholdene i Danmark, men i kraft af hans stilling ville det være nød-vendigt at udføre enkelte sporadiske arbejdsopgaver gennem telefonopkald, besvarelse af mails og SMS.

Endvidere havde manden enkelte passive investeringer i selskaber i danske selskaber, men han havde ikke besty-relseshverv eller andet i disse selskaber.

Opgørelse af 12 måneders-perioden

Skatterådet var enig i, at manden senest ville blive fuldt skattepligtig den 1. april 2019, hvor han ville begynde at arbejde i Danmark. Der var også enighed om, at de sporadiske arbejdsopgaver og de passive investeringer i Danmark ikke indebar, at hans ophold her i landet inden den 1. april 2019 kunne anses for andet end ophold på ferie eller lignende.

Derimod kunne Skatterådet ikke udelukke, at manden allerede ville blive skattepligtig til Danmark før den 1. april 2019. Det ville nemlig være tilfældet, hvis han havde opholdt sig i Danmark i mere end tre sammen-hængende måneder eller havde et samlet ophold på 180 dage inden for en 12 måneders periode, selv om perio-den ville række over det tidspunkt (1. april 2019), hvor han utvivlsomt blev fuld skattepligtig.

Hvis han f.eks. opholdt sig 100 dage i Danmark i perio-den 1. juli 2018 - 1. april 2019 og 81 dage i perioden 1. april - 30. juni, ville han være skattepligtig til Danmark allerede fra 1. juli 2018.

Det er ikke sikkert, at Skatterådets afgørelse er rigtig. Det lidt svært at forstå, hvorfor opholdene på ferie og lignende inden 1. april 2019 indebærer, at man har taget ophold allerede på det tidspunkt, bare fordi man på et senere tidspunkt utvivlsomt flytter til Danmark og der-med tager ophold her. Det virker også kunstigt, at det kan have indflydelse på tilflytningstidspunktet, om manden holder f.eks. to ugers ferie i udlandet eller i Danmark efter den 1. april, hvor han utvivlsomt blev fuldt skattepligtig til landet.

Indtil videre må man dog regne med, at skattemyndighederne administrerer tilflytningsreglerne i overensstemmelse med Skatterådets afgørelse, og man skal derfor være meget nøjagtig med opgørelsen af de 180 dage i forbindelse med en tilflytning.