Lov fra 1922 årsag til bøvl

En næsten 100 år praksis er skyld i, at selvstændige godt kan trække investeringer i nye maskiner fra som

driftudgift, mens udgifter til at dygtiggøre sig og tilføre virksomheden ny viden, ikke umiddelbart er fradragsberettiget.ErhvervsBladet

kunne i fredags berette om Marina Hansen, der siden 1996 har drevet sin egen grafiske virksomhed, KopiVærkstedet, i Nr. Lyndelse

på Fyn.Trods flere år i branchen kunne hun ikke kan fratrække udgifterne til to kurser som specifik går

på at opdatere hendes viden indenfor grafisk produktion. Hun er nemlig oprindeligt kontoruddannet og derfor betragtes kurset

som videreuddannelse.

Lov fra 1922

I sin begrundelse for afslaget på fradrag, henviser skattemyndighederne til skattens

"grundlov", nemlig statsskatteloven fra 1922 samt en praksis, som går helt tilbage til 1903, hvor det nuværende

indkomstskattesystem blev etableret.I statsskattelovens paragraf 6, at "udgifter som i årets løb er anvendt til

at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten er fradragsberettigede".- Det er en af de meget vanskelige ting i skatteretten.

Men der er tale om en helt grundlæggende sondring, hvor udgifter til sikre og vedligeholdelse af selve indkomstkilden er fradragsberettiget

for en selvstændig med et personligt ejet selskab, mens udgifter til udvidelse af selve indkomstkilden ikke er fradragsberettiget,

forklarer jurist Benjamin Bødtker fra Told & Skat.Når det gælder kurser sondrer skattemyndighederne derfor

mellem efteruddannelse, som er fradragsberettiget for den selvstændige og videreuddannelse, som ikke er fradragsberettiget.Efteruddannelser

i skattemæssige sammenhæng er, når en selvstændig ajourfører en uddannelse, som vedkommende allerede

har.Deltager den selvstændige derimod i et kursus, der er nyt i forhold til det område ved kommende er uddannet

indenfor, betragtes det som videreuddannelse, og dermed noget, der sigter mod at udvide selve indkomstkilden. Og det er ikke fradragsberettiget.Ansatte

kan godt

Til gengæld er der betydeligt lempeligere regler for at trække udgifterne fra til såvel efteruddannelse

som videreuddannelse fra for medarbejdere.- Der er tale om en helt anden problemstilling. Sender arbejdsgiveren en medarbejder

på kursus betragtes det som en del af medarbejderens løn og dermed en del af de løbende driftsudgifter, som er

fradragsberettigede, siger Benjamin Bødtker.Ifølge Benjamin Bødtker er der ikke tale om, at skattemyndighederne

tolker loven for stramt.Der er derimod tale om en praksis, som i realiteten går mindst 100 år tilbage i tiden.-

Praksis går mindst lige så langt tilbage som vi har haft et permanent skattesystem, og det har vi haft siden 1903, mens

selve statsskatteloven er fra 1922. I sin administration er skattemyndighederne bundet af de domstolsafgørelser, der har været

på området. Derfor er det ikke et spørgsmål om at fortolke anerledes.- Mener politikerne, at reglerne

er forkerte, må de omformulere lovgivningen, siger Benjamin Bødtker.Spørgsmålet om, hvad selv-stændige

kan trække fra som en driftsudgift har tidligere været oppe at vende.I 1991 indstillede det daværende Skattelovråd,

at loven blev ændret, så alle erhvervsmæssige udgifter kan fradrages med mindre særlige lovregler udelukker

det. Men den gang var der ikke politisk opbakning til forslaget.

Lav loven omBåde Dansk Handel & Service (DH&S)

og Håndværksrådet opfordrer skatteministeren til at lave loven om.- Lovgivningen er tydeligvis ikke fulgt

med tiden. Det kan da godt være at alle investeringer for hundrede år siden var materielle, men i dag er investering i

ny viden mindst lige så vigtig, siger cheføkonom i Håndværksrådet, Søren Nicolaisen.Han

mener, at reglerne står i skarp kontrast til politikernes ønske om at skabe øget vækst og udvikling i samfundet.Det

samme gør DH&S, som opfordrer ministeren til at gennemføre anbefalingerne fra Skattelovrådet fra 1991.-

Der er tale om et levn fra en gammel tid, hvor viden ikke var noget, man kunne investere i. Reglerne er med til at fastlåse

den selvstændige i et gammel mønsker, fordi det bliver ekstra dyrt af lave nytænkning, mener chefkonsulent Heidi

Schütt Larsen.Hun understreger samtidig, at de nuværende regler ikke kun blokerer for ny viden og uddannelse.Med

udgangspunkt i paragraf 6 i statsskatteloven er det nemlig heller ikke muligt at trække f.eks. omkostninger til etablering på

et nyt marked fra.