Ambitiøs markedstænkning

"Solkongen" er i eksil på Lanzarote, mens politiet endevender Farum Kommunens spektakulære udliciteringsprojekter.

Alligevel sætter det ikke tankerne om mere udlicitering i stå på borgmesterkontoret i Greve, hvor en anden af Danmarks

liberalt tænkende borgmestre sidder badet i vintersolens skarpe, hvide lys.


Fordelene ved at løse kommunale opgaver

på markedsvilkår overskygger simpelthen de dårlige eksempler, som så ofte bliver trukket frem, mener Greves

borgmester, René Milo.


Han tager sit eget kontor på tredje sal i rådhuset som et konkret eksempel på,

at offentlig nytænkning ville kunne hjælpe kommunen langt på vej.


- Vi sidder i et kontorhus, der er vurderet

til 100 mio. kr., men som skal renoveres for 60 mio. kr. Pengene skal vi hente i kommunekassen, så rådhuset bliver næppe

sat i stand, før det er absolut nødvendigt, siger René Milo.

Ej til forbrug

Han så derfor gerne, at

kommunerne fik mulighed for at tage lån i deres bygningsbestand, fordi dette ville frigive en kapital, stor nok til at bevare

bygningernes værdi. Pengene kunne meget vel være øremærket til vedligeholdelse, så det sikres, at de

ekstra midler holdes ude af driftsbudgettet.


- Vi ser jo nu, hvor problematisk det kan være, hvis kommunerne begynder at

finansiere et merforbrug med sådanne engangsindtægter - det er som at tisse i bukserne for at holde varmen, siger René

Milo.


Han forestiller sig, at kommunerne alternativt kunne benytte sig af den meget omtalte sale and lease back - metode.


Blot

erkender René Milo, at det skulle være i en modereret udgave, så kommunerne styrer udenom de samfundsøkonomiske

farer, der lå i den såkaldte Farum-model.


Gjorde alle kommuner som Farum og satte næsten hele deres bygningsmasse til

salg på en gang, ville der blive frigjort midler, som i omfang kunne føre til en skadelig økonomisk overophedning

på landsplan.


Greve-borgmesteren er dog alligevel ikke fri for at beklage, at den forrige regering afskaffede muligheden

for på denne måde at rejse kapital.

Ingen misundelseSelvom også byrådet i Greve har kigget i retning

af Farum, mener René Milo ikke, at hverken kommunalpolitikere eller kommunens cirka 48.000 indbyggere har haft grund til at

misunde de nye ideer.


- Kommunerne er forskellige og skal selv finde deres løsninger. I 1999 udarbejdede Greve Kommune

en decideret udliciteringspolitik som rettesnor til de forskellige forvaltninger. Resultatet er, at kommunens egne udliciteringsprojekter

i dag spænder vidt, siger René Milo og nævner bl.a. de typiske rengøringsopgaver, affaldsområdet og

kommunens revisions- og banksager.

Frit valg til ældreMen Greve er især blevet kendt for, at have indført

Frit Valg-ordningen på ældreområdet. Ved at lade de ældre borgere vælge mellem kommunal hjemmepleje

og ISS Care Service har kommunen skabt konkurrence på et marked for bløde serviceydelser, og der har ikke været

de store problemer ved at lægge driften af kommunens tre plejehjem i private hænder.


- De ældre har fuld fortrydelsesret,

hvad enten de vælger privat eller offentlig hjælp. Populært sagt betyder det, at de er i stand til at stemme med

fødderne, for er de ikke tilfredse, kan de være i den anden ordning inden for en uge, fortæller René Milo.
Han er klar over de vanskeligheder, som nogle kommuner har haft med at udlicitere mere bløde dele af de kommunale serviceopgaver.


Resultaterne

har vist, at den offentlige pleje kunne konkurrere med en privat, og det tilskriver René Milo et grundigt, toårigt forarbejde,

og at de kommunale institutioner er blevet skolet gennem kontraktstyring.


Ved først at sætte en række af kommunens

institutioner på nøje formulerede mål- og resultatkontrakter, har såvel institutionerne som forvaltningen haft

tid til vænne sig til at arbejde under markedslignende forhold.


Derfor har de kendt deres værd, når de skulle

ud i udbudsrunder, og derfor er det også sket , at de kontraktstyrede institutioner har vundet licitationerne foran private

virksomheder.


René Milo mener altså ikke, at der er er risikable projekter i hverken Greve, Farum eller andre steder.

Risikoen ligger i, at projekterne ikke bliver styret og planlagt ordentligt.

Virksomheder mangler- Vi har haft mange positive

erfaringer, og så har vi haft de lærerige - at man ikke går i udbud med en opgave for at skifte fra et monopol til

et andet, hvad enten man så vælger et privat eller et offentligt tilbud.


- På visse områder har vi oplevet,

at få virksomheder i virkeligheden var gearet til at byde på opgaverne, så grundlaget for at vælge var for

tyndt. Der kunne jeg godt savne, at flere virksomheder turde interesse sig for opgaver i offentligt regi, siger René Milo.


Han

fremhæver Falck som et eksempel på en virksomhed, der har lært sig at arbejde i den særlige kultur, som hersker

på de offentlige serviceområder.


- Udliciteringen til private virksomheder er ikke et mål i sig selv. Det er

et værktøj, hvormed man kan afprøve nogle områder, som ikke har været i spil før. Det er vigtigt,

at det offentlige system og det private erhvervsliv finder sammen om, hvad de hver især kan bidrage med fra deres "videncentre".
- Det betyder også, at virksomhederne skal være klar over, hvad det vil sige, at vi, som bestiller opgaven, sidder

så tæt på brugerne. Vi varetager først og fremmest borgernes interesser og får den hurtige og direkte

respons, siger Greves borgmester.

Udbud tidskrævendeHan understreger derfor nødvendigheden af, altid at bruge god

tid på at lave såvel udbuds- som tilbudsmateriale, og belært af erfaringer og ønsket om at have så

mange spillere på banen, er kommunen ikke bleg for at splitte licitationerne op i mindre pakker, hvis det giver flere tilbudsgivere.


Dette

er sket på rengøringsområdet, men det sker også i den løbende vedligeholdelse af institutionerne,

hvor en håndværkerliste vejleder om indhentning af tilbud fra to lokale og en ekstern virksomheder ved mindre opgaver,

for på denne måde at sikre en fair behandling af det lokale erhvervsliv, samtidig med at pris og kvalitet følges

ad.


Udlicitering kan og skal tage lang tid, fordi alle led i systemet, der bliver berørt, skal være omhyggeligt

informeret gennem hele processen. Disse processer kommer med tiden også til at ligge på rygraden.


Faktisk mener René

Milo, at det mest spektakulære resultat af alle Greve Kommunes udbudsforretninger er, at udbudsrutinen kommer til at ligge i blodet.

For forvaltningen og de institutioner, der i dag er på kontrakt med kommunen, bliver det en naturlig del af kommunens virke.


I

dag går forvaltningen i udbudsrunder, ikke for udliciteringens skyld, men for at se, hvad resultatet af et udbud bliver.


Skoler

på kontrakt

I Greve Kommune ser borgmesteren derfor ingen grund til at lukke ned for de ambitiøse udliciteringstanker,

selvom de mørke skyer hænger over kollegaen i det nordsjællandske. Blot skal processen styres, så der er vandtætte

skodder mellem de, der bestiller opgaven, og de, der udfører den. Det giver også mulighed for et tæt samarbejde

om licitationerne med egnens virksomheder.


Muligheder, som René Milo gerne så udvidet, eksempelvis ved at sætte folkeskolerne

på kontrakt. Han anser det for sandsynligt, at der allerede i denne byrådsperiode kan komme et forsøg i gang med

en kontraktstyret skole.


Skolen kunne eksempelvis beslutte sig til at invitere fagfolk ind i undervisningen, at adoptere en klasse

gennem et helt skoleforløb, eller på anden måde integrere erhvervslivet i undervisningen, mod at opnå et

større selvstyre.