Brdr. Hartmann i gang med oprydning

Katastrofetal. Trods et regnskab, som ligner en katastrofe, kan tallene hos emballagevirksomheden tolkes positivt.

Med et forventet underskud i 2007 på næsten en kvart mia. kr. kunne nogen måske begynde at frygte for Brdr. Hartmanns overlevelse.

Specielt eftersom der for det første er tale om et enormt beløb, for det andet fordi beløbet allerede efter første kvartal er 72 mio. kr. større end forventet i årsregnskabet, og for det tredje fordi selskabet ikke udelukker endnu større tab i løbet af året.

At det har set skidt ud for Brdr. Hartmann de seneste år er der ingen tvivl om. Men faktisk bør de tal, som regnskabsmæssigt set er en katastrofe, opfattes positivt. Det er nemlig en ubehagelig, men også uundgåelig, konsekvens af den oprydningsproces, som nu er sat i gang i Brdr. Hartmann. Lad os se lidt nærmere på, hvordan dette enorme underskud fremkommer.

I vurderingen af Brdr. Hartmanns forventninger til årets resultat må der skelnes mellem to forskellige elementer. Dels driftsresultatet i den fortsættende forretning og dels resultatet af ophørte aktiviteter.

Efter en nedjustering i første kvartalsregnskabet forventes et nulresultat af en omsætning på 1,5 mia. kr. i de fortsættende forretninger, og det kan ikke betegnes som imponerende. Men det er de ophørte aktiviteter, som for alvor sender bundlinieresultatet i rødt med et trecifret millionunderskud.

Tab frem i lyset"Ophørte aktiviteter" dækker i denne forbindelse over koncernens Sydamerika-division, som i årevis har været underskudsgivende. Det tog man sidste år konsekvensen af og besluttede at skille sig af med den. Salget blev gennemført den 27. april 2007, og Lactosan Sanovo Holding A/S overtager dermed Brdr. Hartmanns sydamerikanske selskaber. Dette salg påvirker på kort sigt regnskabet negativt på to måder:

For det første medfører det en negativ resultateffekt på ophørte aktiviteter på 50 mio. kr.

For det andet indebærer salget, at et "skjult" tab gennem adskillige år bringes frem i lyset. Det drejer sig om det valutakurstab, som devalueringer i Brasilien og Argentina har påført koncernen.

Tabet er fremkommet ved, at Sydamerika divisionens egenkapital opgjort i danske kroner er blevet mindre på grund af de nævnte devalueringer.

Disse tab har i overensstemmelse med anerkendt regnskabspraksis været taget direkte på egenkapitalen og har derfor ikke påvirket koncernens bundlinjeresultat.

I forbindelse med salget trækkes dette skjulte tab på 187 mio. kr. væk fra egenkapitalen og over på resultatopgørelsen.

Samlet forringer de to poster altså Brdr. Hartmanns forventede resultat for 2007 med 237 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at kun de 50 mio. kr. i praksis er et reelt tab.

De 187 mio. kr. er en ren regnskabsmæssig post uden nogen reel betydning for hverken egenkapitalen eller selskabets likviditet. Brdr. Hartmann skal altså ikke i banken for at låne til betalingen af 187 mio. kr.

Fokus ændresDe store omkostninger ved afhændelsen af Sydamerika-divisionen har ganske givet overrasket mange, og Brdr. Hartmanns adm. direktør Peter Poulsen siger herom til AktieUgebrevet:

- Jeg er ikke tilfreds med de omkostninger, som salget af aktiviteterne i Sydamerika påfører os, men jeg er tilfreds med, at vi havde modet til at gennemføre beslutningen. 2007 bliver et konsolideringsår, hvor vi fokuserer mere på bundlinjen end på toplinjen. Første kvartal er således også præget af forskellige strukturelle tiltag, som er i tråd med vores ønske om at effektivisere og konsolidere forretningen.

Med Sydamerika-divisionen afhændet rettes fokus igen mod Nordamerika-divisionen, som i flere år har været en endnu tungere møllesten om halsen på Brdr. Hartmann end Sydamerika.

Halvering af underskudI Nordamerika var det primære resultat i første kvartal på minus ni mio. kr. mod minus ti mio. kr. i samme periode i fjor. Men i sammenligning med samme periode i fjor stod valutakurspåvirkninger for en negativ påvirkning med fem mio. kr. Reelt var der altså tale om en halvering af driftsunderskuddet, som nærmede sig balancepunktet i første kvartal.

Samtidig oplyses det, at fremgangen i produktionen udvikler sig som planlagt, og at der omsætningsmæssigt har været en fremgang i volumen på 13 procent.

Med Sydamerika-divisionen ude af billedet vil en Nordamerika-division i balance give et helt nyt billede af den økonomiske situation hos Brdr. Hartmann.

Overordnet set er Brdr. Hartmann nu kommet grundigt i gang med den nødvendige oprydning og genopretning i koncernen. På trods af de regnskabstal, som på overfladen ser skræmmende ud, kan 2007 meget vel gå hen og blive det år, hvor bunden blev nået, og det igen begyndte at gå fremad.

AktieUgebrevet hæver kursmålet fra 136 til 150, men mener ikke, at den aktuelle kurs i tilstrækkelig grad tager højde for de mange usikkerhedselementer, som stadig er til stede hos Brdr. Hartmann.