A.P. Møller-Mærsk fik rekordoverskud

Læs mere
Fold sammen
Højere oliepris, bedre markeder og højre rater for både containerskibene og råolietankskibene bidrog til

at trække overskuddet i A.P. Møller - Mærsk koncernen i rekord.Danmarkshistoriens hidtil største overskud

efter skat, som gruppen præsenterede i sin regnskabsmeddelelse fredag, var på 17.273 mio. kr. sammenlignet med et overskud

året før på 12.058 mio. kr.Den lavere dollarkurs drillede koncernen, der har indtægter på både

olie og fragtrater i dollar, og kursfaldet for den amerikanske valuta belaster derfor resultatet efter skat, men før særlige

poster. Men overskuddet efter skat - men før særlige poster - steg trods alt fra 10.456 mio. kr. til 12.967 mio. kr.

Koncernen præciserer i sin regnskabsmeddelelse, at faldet i gennemsnitskursen for dollar på 16,5 pct. i løbet af

2003 samlet set påvirker regnskabet negativt, idet den positive effekt på de særlige poster er "betydelig mindre"

end den negative effekt på resultatet før særlige poster.Men et overskud på små 13 mia. kr. efter

skat med før særlige poster overstiger resultatet lige netop det 2003-overskud på 12,1 mia. kr., som koncernen

stillede i udsigt ved offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august. Blandt analytikerne var der på et tidspunkt

ventet en noget større overskridelse og dermed en opjustering, som udeblev.Trods det kolossale overskud var der umiddelbart

skuffelse blandt investorerne over regnskabsmeddelelsen fra A.P. Møller - Mærsk fredag. I umiddelbar forlængelse

af offentliggørelsen faldt aktiekursen på B-aktien fra 49.600 kr. til 44.000 kr., mens A-aktien samtidig dykkede fra

47.700 kr. til 43.500 kr.I løbet af de efterfølgende minutter besindede handlerne sig dog, og de to aktier rettede

sig lidt af vejen til kursene 45.800 for B-aktien og 44.000 for A-aktien, svarende til et fald på 3800 kr. og 3700 kr. i forhold

til kursen lige inden regnskabsmeddelelsen, og et fald på 3700 kr. og 3500 kr. i forhold til slutkursen torsdag.

Stor

opmærksomhed

Regnskabet har tiltrukket sig særlig opmærksomhed, fordi det er det første, efter at gruppen

ved årsskiftet 2002/ 2003 reorganiserede sig som koncern ved sammenlægning af de to oprindelige børsnoterede rederiaktieselskaber,

D/S Svendborg og D/ S 1912.Omsætningen i gruppen er beregnet til 157,1 mia. kr. sammenlignet med en omsætning i

2002 på 151,6 mia. kr.Over halvdelen af omsætningen - 90 mia. kr. -kommer fra containerskibsfarten og relaterede

aktiviteter, mens forretningsområderne Olie- og gas-aktiviteter, detailhandel og industri (herunder værft og luftfart)

hver for sig bidrager nogenlunde ligeligt til omsætningen med en snes milliarder hver.Største bidragyder til netto-overskuddet

er olie- og gasaktiviteterne, der sidste år præsterede et overskud på 6,5 mia. kr. sammenlignet med et overskud

i containerskibsfart på 3,9 mia. kr.Værdireguleringen af finansielle aktiver er på 2,5 mia. kr. mod et negativt

bidrag på 1,9 mia. kr. i 2002. Reguleringen i 2003 skyldes ifølge regnskabet væsentligst en stigning i kursen på

koncernens aktier i Danske Bank.Bestyrelsen foreslår, at udbyttet til aktionærerne hæves fra 200 kr. til 300

kr. pr. aktie.For 2004 ventes et resultat før særlige poster men efter skat nogenlunde på niveau med 2003-resultatet

på 13 mia. kr.Analytikere, som SME havde spurgt for RB-Børsen ventede for 2003 et overskud før finansielle

poster, skat og særlige poster (EBIT) på 23,3 mia. kr., et overskud efter skat, men før særlige poster på

13,2 mia. kr. og et nettooverskud på 17,9 mia. kr. fra 12,1 mia. kr. Der var ventet en omsætning på 157,3 mia. kr.

RB-Børsen/jfl