24syv-advokater: Radio- og TV-nævnet var inhabilt i forbindelse med DAB-udbud

Ifølge Radio24syvs sagsanlæg er Radio- og TV-nævnets afgørelse af DAB-udbuddet ulovligt. Radio24syv kræver nu op mod en million kroner i erstatning.

 

Ifølge den stævning, som Radio24syv har indgivet ved byretten, var Radio- og TV-nævnet inhabilt, da det afgjorde, at den nye DAB-sendetilladelse skulle gå til Radio Loud. Og på den baggrund bør afgørelsen af DAB-udbuddet erklæres ugyldigt, mener advokaterne bag stævningen.

Inhabiliteten består ifølge advokaterne i, at Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariats- eller sekretariatslignende funktioner for Nationalmuseet og formentligt også for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium – begge institutioner, som har økonomiske interesser i Radio Loud.

Samtidig varetog Slots- og Kulturstyrelsen sekretariatsfunktionen for Radio- og TV-nævnet i forbindelse med tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og medvirkede på denne måde til at træffe afgørelsen.

Er det sådan, at der er tale om personsammenfald?

»Godt spørgsmål,« siger Anders Nørgaard Jensen fra advokatfirmaet Publicure.

»Denne retssag skal først og fremmest ses som en undersøgelse. Foreløbig kan vi se, at sammenfaldet er foregået på myndighedsplan – der er endnu ikke peget på personer – men det kunne godt tænkes. Vi prøver at få dem til at tage stilling til, hvem der har lavet hvad. Rent forvaltningsretsligt mener jeg, at sammenfaldet på myndighedsplan er nok til, at afgørelsen af udbuddet vanskeligt kan opretholdes med de oplysninger, vi har i dag,« siger Anders Nørgaard Jensen.

Flere fejl i Radio Louds ansøgning

Radio24syvs advokater gør også gældende, at ansøgningen fra Kulturradio Danmark A/S, som står bag Radio Loud, indeholdt fejl, som burde have ført til, at Radio- og TV-nævnet havde afvist ansøgningen i henhold til EU-retten.

De konkrete fejl bestod dels i, at Radio Loud ikke, som krævet af Radio og TV-nævnet, havde medsendt direktørens CV, dels at man ikke havde beskrevet radioprojektets såkaldte ressourcevolumen.

»Det, vi konstaterer, er, at man fra nævnets side har sagt, at man ville afvise ansøgningen, hvis ikke der forelå en beskrivelse af ressourcevolumen. Bagefter angiver nævnet selv i sin afgørelse, at beskrivelsen af ressourcevolumen ikke foreligger, og alligevel giver man Radio Loud sendetilladelsen,« siger Anders Nørgaard Jensen.

Det tredje og i forvejen meget omtalte forhold, hvor Radio24syvs advokater mener, at DAB-udbuddet har været ulovligt, omhandler økonomien.

På trods af, at forskellen mellem Radio24syv og Louds budgetter er mindre end ti procent – 280 millioner kroner for Radio24syvs vedkommende og 260 millioner kroner for Louds vedkommende – blev spredningen i point for økonomien ifølge Anders Nørgaard Jensen over 80 procent, hvilket især forekommer ude af proportion, idet nævnet på forhånd havde valgt at vægte økonomi lavt – med 25 procent.

Teksten i stævningen peger på, at Radio- og TV-nævnet først efter at have gennemlæst tilbuddene fastsatte den budgetmæssige bundgrænse, som tilbuddene skulle vurderes ud fra. Bundgrænsen blev sat meget højt, til 250 millioner kroner, hvilket var årsagen til, at Radio24syvs 20 millioner kroner dyrere budget kom til at veje uforholdsmæssigt tungt:

»Det er ikke foreneligt med EU-retten, og man har konkret søgt at udradere denne kattelem for myndighederne med den seneste ændringslov til udbudsloven i år. Jeg kan ikke se nogen som helst grund til, at man skulle benytte dette greb i denne sammenhæng,« siger Anders Nørgaard Jensen.

Erstatningen er underordnet

I og med at Radio24syv anser udbuddet for at være ulovligt, kræver radiostationen en erstatning på 980.000 kroner for det tab, stationen har lidt ved forgæves at deltage i udbuddet om en ny DAB-kanal.

»Man kan sige, at selve erstatningen er underordnet, for det er ikke pengene, det handler om, men at få sagen belyst af en uvildig instans. Vi har valgt at parkere erstatningsspørgmålet og skriver til sidst i stævningen, at vi ikke er interesserede i at se på spørgsmålet, med mindre der bliver konstateret ansvar,« siger Anders Nørgaard Jensen.

Advokaten peger på det særlige forhold, at det er Borgerretsfonden, som finansierer retssagen med foreløbigt op til tre millioner kroner. Dette gør fonden ikke, så en privat virksomhed kan få erstatning, men for principielt at få afprøvet, om Radio- og TV-nævnet som myndighed har været saglig i sin afgørelse.

»Viser det sig, at der har været begået fejl, så har en sådan offentlig myndighed et ansvar, og så er erstatningen en konkret udmøntning af fejlen,« siger Anders Nørgaard Jensen.

980.000 kroner er så det beløb, Radio24syv har opgjort, at man har brugt i forbindelse med DAB-udbuddet.

»Jeg vil sige det sådan, at erstatningskravet næppe dækker min klients omkostninger ved at føre sådan en proces her,« siger Anders Nørgaard Jensen.