Vurdering stilles i bero

Skat har i den senere tid været udsat for hård kritik af fastsættelsen af de offentlige ejendomsvurderinger. Skatteministeren har derfor fremsat et lovforslag om ændring af vurderingsloven.

Skat har i den senere tid været udsat for hård kritik af fastsættelsen af de offentlige ejendomsvurderinger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Jens Nørgaard Larsen

Efter Rigsrevisionens konstatering af, at Skats ejendomsvurderinger i en række tilfælde har ramt væsentligt ved siden af, har regeringen ønsket, at arbejdet med at foretage ejendomsvurderingerne stilles i bero øjeblikkeligt, indtil et nyt ejendomsvurderingssystem efter planen kan træde i kraft i 2016. I det lovforslag, skatteministeren fremlagde den 20. november 2013 er der derfor lagt op til, at Skat ikke skal foretage nye ejendomsvurderinger de næste to år.

Mediernes behandling har særligt koncentreret sig om boligejernes ejendomsvurderinger. Det ses imidlertid også ofte, at vurderingerne af erhvervsejendomme er markant forkerte, og lovforslaget tager også sigte på vurderingerne af disse ejendomme.

Vurderingerne er nødvendige, for at der kan opkræves skatter af ejendommene, og ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2013 og 1. oktober 2014 foreslås derfor i stedet fastsat på baggrund af de senest foretagne vurderinger.For ejerboliger foreslås det, at de nye vurderinger fastsættes til den aktuelle ejendomsvurdering med et fradrag på 2,5 pct. De aktuelle vurderinger af erhvervsejendomme foreslås derimod anvendt uændret ved den kommende vurdering.

Ejendomsskatter af erhvervsejendomme

De ejendomsskatter, der opkræves af erhvervsejendomme, er grundskyld og dækningsafgift. Dækningsafgift opkræves kun af visse typer erhvervsejendomme; kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende. Der er tale om kommunale skatter. Skatternes størrelse fastsættes af de enkelte kommuner. Grundskylden kan dog maksimalt sættes til 34 promille af Skats opgørelse af grundværdien, mens dækningsafgiften normalt maksimalt kan sættes til 10 promille af den såkaldte forskelsværdi. Forskelsværdien er forskellen mellem Skats opgørelser af ejendomsværdien og grundværdien. Den skat, der opkræves, er således afhængig dels af Skats vurderinger af grund- og ejendomsværdien, dels af de enkelte kommuners fastsættelse af skatteprocenterne.

Forsinket skattemæssig virkning

Ved opgørelsen af grundskylden og dækningsafgiften anvender man den vurdering, der blev foretaget den 1. oktober to år forud for skatteåret. Den skattemæssige virkning af Skats ejendomsvurderinger indtræder derfor med mere end et års forsinkelse. Ejendomsvurderingerne foretages hvert andet år, og i det overskydende år genanvendes det foregående års vurdering. Erhvervsejendommene blev senest vurderet 1. oktober 2012. Denne vurdering danner derfor grundlag for beregningen af de kommunale ejendomsskatter i 2014 og 2015.

Hvis lovforslaget vedtages, bliver ejendomsvurderingen af erhvervsejendomme pr. 1. oktober 2014 enslydende med den aktuelle ejendomsvurdering, der blev foretaget pr. 1. oktober 2012. I lovforslaget er det foreslået, at der pr. den 1. oktober 2015 foretages en ny vurdering efter det forventede nye vurderingssystem. For erhvervsejendommenes vedkommende vil lovforslagets midlertidige berostillelse af ejendomsvurderingerne derfor medføre, at den nuværende ejendomsvurdering strækkes til at gælde yderligere et år, indtil 2016, hvorefter den nye vurdering i 2015 danner grundlag for skatteberegningen i 2017.

Klage og tilbagebetaling af ejendomsskatter

Selvom den almindelige frist for klager over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012 er udløbet, og denne vurdering også kommer til at danne grundlag for den næste vurdering pr. 1. oktober 2014, indebærer dette i udgangspunktet ikke, at man er afskåret fra at klage over den kommende (uændrede) vurdering pr. 1. oktober 2014. For at undgå at skulle behandle klager i den periode, hvor der ikke skal foretages ny vurdering, har skatteministeren imidlertid stillet forslag om at suspendere klageadgangen i samme periode.

Forslaget indebærer derfor, at vurderingen af erhvervsejendomme pr. 1. oktober 2014 først vil kunne påklages i samme periode som vurderingen pr. 1. oktober 2015, dvs. fra omkring marts 2016, hvor 2015-vurderingen forventes udsendt til ejendomsejerne, og indtil 1. juli 2016. Når man har modtaget 2015-vurderingen kan man altså klage over både 2015-vurderingen og 2014-vurderingen, men ikke før.

Til den tid vil den første rate af de kommunale ejendomsskatter for 2016, som er baseret på 2014-vurderingen, allerede være opkrævet. Hvis klagen resulterer i en nedsættelse af ejendomsvurderingen, kan man kræve den for meget betalte ejendomsskat tilbagebetalt. Kommunen skal forrente dette beløb.