Turister bag stilstand i benzinkrig

Nord­jy­der­ne spej­der langt ef­ter bil­lig ben­zin til som­me­rens ud­flug­ter, men pris­kri­gen blus­ser kun sjæl­dent op, og det hæn­ger net­op sam­men med fe­rie­ti­den og de man­ge tu­ris­ter.

- Man­ge ste­der i det nord­jyske lig­ger en stor del af årets ind­tje­ning i som­mer­sæ­so­nen, hvor der er man­ge tu­ris­ter i lands­de­len, og så er der jo ikke grund til at kon­kur­re­re på pri­sen, si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Lene Bon­de fra ben­zin­sel­ska­bet OK til Nordjyske Stiftstidende.

Kom­mu­ni­ka­tions­ko­or­di­na­tor Maria Junghans fra Stat­oil de­ler op­fat­tel­sen og til­fø­jer, at der ge­ne­relt er min­dre gang i den ef­ter­hån­den man­ge­åri­ge pris­krig om som­me­ren:

- Det skyl­des, at man­ge bu­tiks­che­fer på tank­sta­tio­ner­ne er på fe­rie, og de­res an­sat­te kas­ter sig ikke i sam­me grad ud i at kon­kur­re­re på pri­sen.

Fra beg­ge sel­ska­ber af­vi­ses det blankt, at pris­kri­gen er på re­tur - selv om de vil­le øns­ke det.

I de se­nes­te par år har pris­kri­gen væ­ret ført som en slags gue­ril­la­kam­pe, der kun blus­ser op lo­kalt, og det sker i helt sam­me om­fang som tid­li­ge­re:

- Fak­tisk har der i år væ­ret lidt stør­re ud­sving i pri­ser­ne end sid­ste år, siger Maria Junghans til Nordjyske.

I øje­blik­ket er der især gang i den lokale pris­krig i År­hus og på Sjæl­land. Kilde: Nordjyske Stiftstidende