Tilbagebetaling af grundskyld

Landsskatteretten har taget stilling til de skattemæssige konsekvenser af en andelsboligforenings tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævede ejendomsskatter til andelshaverne.

Søren Lehmann Nielsen er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Skats ejendomsvurderinger har som bekendt vist sig i vidt omfang at være fejlbehæftede, og mange ejendomsejere får medhold i klager over ejendomsvurderingerne og får tilbagebetalt bl.a. grundskyld.

Udgangspunktet er, at tilbagebetalt grundskyld kun er skattepligtigt, hvis ejeren i sin tid har trukket udgiften til grundskyld fra som en driftsomkostning i skatteregnskabet. En sag fra Landsskatteretten viser, hvordan tilbagebetalingen behandles, når det er en andelsboligforening, som får tilbagebetalt grundskyld.

I sagen fik en andelsboligforening tilbagebetalt grundskyld og renter, der svarede til en lille halv million kr. Andelsboligforeninger er normalt skattefri, og der var i sagen da heller ikke tvivl om, at andelsboligforeningen selv ikke skulle betale skat af tilbagebetalingen.

Andelsboligforeningen ønskede imidlertid at udlodde den tilbagebetalte grundskyld til andelshaverne, der jo også oprindeligt reelt havde betalt den for høje grundskyld gennem deres boligafgift (bortset fra at den nuværende kreds af andelshavere som følge af fraflytninger måske ikke var helt identisk med den kreds, som havde betalt den for høje grundskyld). Man må formode, at boligafgiften for de fleste andelshavere var en privat udgift, som ikke var blevet trukket fra i skatteregnskabet.

Andelsboligforeningen anmodede Skat om at oplyse de skattemæssige konsekvenser, hvis (1) beløbet blev udloddet direkte til andelshaverne eller (2) hvis beløbet blev brugt til at nedsætte den månedlige boligafgift, indtil det tilbagebetalte beløb var brugt op.

Skat konkluderede i et bindende svar, at både den direkte udlodning og nedsættelsen af boligafgiften ville være skattepligtig for andelshaverne.

I en supplerende, vejledende udtalelse åbnede Skat imidlertid for, at boligafgiften i visse tilfælde måske kunne nedsættes uden skattepligt for andelshaverne. Helt konkret udtalte Skat:

»Skat skal ikke rådgive omkring anvendelse af det modtagne beløb; men kan oplyse, at det vil være muligt, at benytte tilbagebetalingen til f.eks. afdrag på andelsboligforeningens gæld, hvorefter huslejen evt. kan nedsættes. Det er også muligt at benytte tilbagebetalingen til eks. større vedligeholdelses- eller renoveringsprojekter på bygningerne.«

Andelsboligforeningen klagede over afgørelsen til Landsskatteretten.

Landsskatteretten indledte med at konstatere, at andelsboligforeningen var et selvstændigt retssubjekt. Som ejer af ejendommen var det således også andelsboligforeningen, der var berettiget til at modtage tilbagebetalingen af ejendomsskatten.

Landsskatteretten noterede endvidere, at udbytte fra andelsbeviser i henhold til ligningsloven medregnes ved opgørelsen af andelshavernes skattepligtige indkomst. Til udbytte henregnes alt, hvad der udloddes til andelshaverne fra andelsboligforeningen.

I forhold til spørgsmålet om nedsættelse af boligafgiften konkluderede Landskatteretten, at nedsættelse i en periode svarende til den for meget betalte ejendomsskat, måtte betragtes som en skattepligtig udlodning, idet dette medførte en modsvarende nedsættelse af foreningens formue.

Landsskatteretten undgik imidlertid at forholde sig til den vejledende udtalelse fra Skat, idet denne rent formelt ikke var en del af det bindende svar. Så svaret på hvilken sammenhæng brugen af tilbagebetalte ejendomsskatter til større vedligeholdelsesarbejder eller nedbringelse af gæld kan have med en nedsættelse af boligafgiften, uden at andelshaverne beskattes, er stadig – på godt dylansk – blowing in the wind.

Under alle omstændigheder er det da tankevækkende, at andelsboligejere, der som følge af Skats fejlagtige ejendomsvurderinger indirekte har betalt for meget i grundskyld, selv når de har vundet en klagesag alligevel ikke får alle deres penge tilbage – fordi der skal betales skat af tilbagebetalingen!