Tælling af transittrafikken med lastbil gennem danmark

Tranport Fokus.

International godstransport med lastbil er i vækst, og organiseringen af transporterhvervet bliver stadig mere internationalt.

I Danmark er der aktuelt fokus på væksten i biltrafikken og behovet for udbygning af infrastrukturen. Det er baggrunden for, at Institut for Transportstudier har kortlagt transittrafikken med lastbil gennem Danmark. I alt ca. 11.000 lastbiler kører dagligt til og fra Danmark via landgrænsen i Sønderjylland, Øresundsbroen eller en af de mange færgeruter til og fra Danmark.

En ny undersøgelse viser, at transittrafikken udgør ca. 14 pct. af den samlede lastbiltrafik til og fra Danmark eller ca. 760 lastbiler pr døgn. De tre vigtigste transitruter er Femern Bælt – Øresund, Sønderjylland – Nordjylland og Sønderjylland – Øresund, der tegner sig for hhv. 66-, 17- og ni procent den samlede transittrafik.

Omfattende datamaterialeInstitut for Transportstudier har gennemført kortlægningen af transittrafikken ved at skrive nummerplader på alle de lastbiler, som den 22. og den 23. maj 2007 kørte til og fra Danmark.

Registreringen har dannet grundlag for en opgørelse af, hvor mange lastbiler, som inden for de to døgn er kørt i transit gennem Danmark. I alt omfattede tællingen 27.324 nummerplader. 13.424 biler kørte ind i Danmark og 13.900 lastbiler kørte ud af Danmark. Der er således tale om et meget betydeligt datamateriale, som ligger til grund for undersøgelsen. Der er talt i alt mere end 90 pct. af den samlede lastbiltrafik til og fra Danmark i de to døgn.

Af de 13.424 registrerede lastbiler, som er kørt ind i Danmark, er 6.439 lastbiler (48 pct.) kørt ud af Danmark inden for de 48 timer, tællingen varede. 4.546 lastbiler er kørt ud enten samme grænseovergang eller en nærliggende overgang, f.eks. inden for Øresundsregionen eller inden for Nordjylland. Den egentlige transittrafik, dvs. trafik hvor lastbilerne kører på tværs af Danmark, inden de igen kører ud af landet, omfatter i alt 1.894 af de talte lastbiler eller ca. 14 pct. af den samlede lastbiltrafik til Danmark.

Tællingerne over de to dage er omregnet til årsdøgntrafik, dvs. den gns. trafik pr. årsdøgn. Her er taget højde for, at trafikken på de to tælledage midt i ugen udgør ca. 37 pct. eller 2/6 af den samlede ugetrafik. Desuden er der ved opregning til årsdøgntrafik taget højde for den lastbiltafik, som ikke var med i tællingen. Opgjort som årsdøgntrafik er transittrafikken gennem Danmark opgjort til ca. 760 lastbiler pr dag. Dette skal sammenholdes med, at den samlede lastbiltrafik til Danmark udgør ca. 5.500 lastbiler pr døgn.

Vigtigste via SjællandOpgørelsen af lastbilerne ruter på tværs af Danmark, illustrerer at lastbiltrafikken kører på kryds og tværs gennem Danmark.

Således er der registreret lastbiler, som kører ind via landgrænsen i Sønderjylland og ud via Rødby / Gedser. Billedet tegner tre vigtige transitruter for lastbiltrafikken gennem Danmark. Disse er: Sønderjylland – Øresund, ca. 70 biler pr. døgn. Femern Bælt – Øresund ca. 500 biler pr. døgn og Sønderjylland – Nordjylland, ca. 130 biler pr. døgn. Disse tre transitruter tegner sig således for godt 90 pct. af den samlede transittrafik med lastbil gennem Danmark.

Andelen af lastbiler, som kører i transit er meget forskellig fra grænseovergang til grænseovergang. Andelen er størst i Rødby og Hirtshals, her udgør transittrafikken 40 pct. af den samlede lastbiltrafik. I Helsingør udgør transitandelen 33 pct., medens den udgør 3 % af den samlede trafik over landgrænsen i Sønderjylland.

Undersøgelsen viser, også meget forskellige køremønstre i transittrafikken. Den samlede transittrafik er opgjort efter den tid, der anvendes til at køre gennem Danmark. Transittrafikken er fordelt i tre grupper. Køretid op til to timer, køretid maksimum to timer, køretid mellem to og otte timer samt køretid over otte 8 timer. Hvor det er næsten 80 pct. af transittrafikken via Sjælland, der køres inden for køretid plus højst 2 timer, er denne andel i transittrafikken via Jylland på under 20 pct.

Transittrafikken i vækstDet er nu anden gang, Institut for Transportstudier har opgjort transittrafikken gennem Danmark efter den her beskrevne metode.

Første gang var i 2005. Transittrafikken gennem Danmark er fra 2005 til 2007 vokset med 29 %. Væksten har været størst i korridoren fra Femern Bælt til Øresund, her er trafikken vokset med 40 procent..