Stort dansk kapitalmarked, men dobbelt så dyrt

Fem år efter finanskrisens klimaks er kreditklemmen for små og mellemstore virksomheder blevet mindre, men renten er næsten dobbelt så høj som i resten af Europa.

Foto: FEDERICO GAMBARINI. Danske virksomheder betaler næsten det dobbelte i låne­rente i forhold til europæiske konkurrenter.
Læs mere
Fold sammen

Ifølge regeringens seneste »Redegørelse om Vækst og Kon­kurrenceevne« har Danmark et kreditmarked, som er mere effektivt end gennemsnittet for OECD-landene. Scoren omkring et effektivt kreditmarked ligger næsten helt i top.

Konklusionen kan umiddelbart undre, da der herhjemme har været en løbende debat om omfanget af kreditklem­men i forhold til SMV-virksomhederne. Som bekendt har myndigheder, banker og Nationalbanken fejet problemet om en mulig kreditklemme ind under gulvtæppet, og der er aldrig gennemført grundige analyser af problemstillin­gen.

De halvårlige redegørelser om kreditsituationen fra Erhvervsministeriet er et summarisk og overfladisk sam­mendrag af en række undersøgelser om erhvervslivets problemer med at skaffe ekstern finansiering. Seneste redegørelse konkluderer, at der er tegn på lidt bedre fi­nansieringsforhold, hvilket måske ikke er en overraskelse fem år efter finanskrisens kulmination.

Ifølge vækstredegørelsen (side 76) pointeres det, at »velfungerende finansielle markeder er en forudsætning for en stærk konkurrenceevne. Det er gennem de finansielle markeder, at opsparing kanaliseres videre til investeringer i husholdninger og virksomheder (…). Det danske kapital­markeds størrelse er i international sammenhæng stort og udgør omkring 700 pct. af BNP. Kun Storbritannien og Irland har kapitalmarkeder, der i procent af den økonomiske akti­vitet overstiger det danske kapitalmarked«.

Adgangen til kapital synes derfor i en strukturel sam­menhæng at være god, men det analyseres ikke, hvordan udviklingen har været med adgangen til risikovillig kapital de seneste år efter finanskrisen. Til gengæld dokumenteres det meget klart, at erhvervslivets omkostninger er markant øget de seneste år:

»Pengeinstitutternes rentemarginal over for erhverv er steget fra godt to procentpoint til knap fire procentpoint, siden krisen tog til i styrke i efteråret 2008. Den øgede rentemarginal siden efteråret 2008 for erhverv i Danmark kan være udtryk for, at pengeinstitutterne i kølvandet på krisen har strammet op i deres kreditpolitik. Herudover kan det afspejle pengeinstitutternes behov for at øge indtjeningen,« hedder det.

Som det fremgår af regeringens redegørelse var den gennemsnitlige udlånsrente til erhverv godt to procent frem til 2009, hvor den tillige lå under det europæiske gennem­snit. Siden 2009 er lånerenten for erhvervslivet tordnet op i de danske banker – til knap fire procent, mens bankernes erhvervsudlån ifølge regeringens redegørelse i EU som hel­hed ligger på godt to procent, men lidt lavere end i 2009.

Danske virksomheder betaler næsten det dobbelte i låne­rente i forhold til europæiske konkurrenter. Det er klart et minus for de danske virksomheders konkurrenceevne.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 35.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her