Stor fusion skaber kraftcenter for miljø og klima på Sjælland

Det kniber med erhvervsudviklingen på Sjælland. Men nu håber fire kommuner på at skabe et kraftcenter for klima og miljø ved at samle kommunernes forsyningsaktiviteter under et samlet selskab.

Forsyningsselskaber kan blive omdrejningspunkt for erhvervsudvikling. Susan Münster er administrerende direktør i Holbæk Forsyning A/S. Her er hun fotograferet på Holbæk Forsyning A/S’ rensningsanlæg på Parallelvej i Holbæk. Foto: David Leth Williams Fold sammen
Læs mere

Som Susan Münster står der ved rensningsanlægget i Holbæk, ligner hun det, hun er – en chef for et kommunaltejet forsyningsselskab, der driver vandværker, rensningsanlæg og et par små lokale kraftvarmeværker.

Men lige for tiden er hun mere end det. For hun leder en projektgruppe, der arbejder med at tilrettelægge en fusion af fire kommunale forsyningsselskaber på Sjælland. De fire kommuner Holbæk, Sorø, Lejre og Roskilde har i princippet besluttet at lægge deres forsyningsaktiviteter ind i et fælles holdingselskab.

Læs Berlingske Business' tidligere omtale af fusionsplanerne

Visionen er at skabe et fælles forsyningsselskab, der kan betjene borgere og virksomheder bedre og samtidig høste stordriftsfordele. Desuden skal det nye fælles selskab være en effektiv samarbejdspartner for den danske energi- og miljøindustri. Dermed kan det nye selskab blive et kraftcenter for klima og miljø i en del af landet, hvor erhvervsudviklingen ellers er ved at gå i stå.

Fusionsbestræbelserne kommer på et tidspunkt, hvor der er øget fokus på forsyningssektoren som partner til den danske energi- og miljøindustri, der samlet omsætter for 43 mia. kroner og står for ca. syv pct. af den danske vareeksport.

Den samlede forsyningssektor, som omfatter elværker, kraftvarmeværker, forbrændingsanlæg, affaldsbehandling, vandværker og vandrensningsanlæg, omsætter for 92 mia. kroner om året og beskæftiger 22.000 ansatte. Sektoren spiller en betydelig rolle i den igangværende grønne omstilling af Danmark. Hovedparten af branchens leverandører er danske virksomheder.

Store besparelser

Baggrunden for fusionsbestræbelserne på Sjælland er en rapport fra konsulent- og revisionsvirksomheden PwC. Den viser, at der er synergigevinster på 55 mio. kroner om året ved at fusionere aktiviteterne i de fire sjællandske forsyningsselskaber ind under et fælles holdingselskab. Antallet af ansatte kan reduceres fra 220 til 188.

Synergierne opstår på IT-området, på administration, indkøb, planlagt vedligehold og almindelig drift. Den samlede omkostningsbase i de fire selskaber er 500 mio. kroner på årsbasis.

Samarbejde med erhvervslivet

Lige nu er fusionen på undersøgelsesstadiet. Der arbejdes bl.a. med at udarbejde en ejerskabsaftale, som de fire kommuner endeligt skal godkende, inden en fusion kan træde i kraft i 2016.

Fusionsbestræbelserne på Sjælland følger andre kommunale tiltag på at konsolidere forsyningssektoren. Det mest kendte eksempel er HOFOR – hovedstadsområdets forsyningsselskab, der er en fusion af en række vandværker i hovedstadsregionen. HOFOR overtog i 2014 Amagerværket – hovedstadens største kraftvarmeværk.

Læs Berlingske Business-omtale af fusionsplaner på forsyningsområdet

Susan Münster oplyser, at Holbæk Forsyning, som hun i dag er direktør for, allerede på flere områder arbejder tæt sammen med erhvervslivet.

»Vi leder aktivt efter samarbejdspartnere, der kan bruge vores restprodukter – f.eks. fra genbrugspladsen – til ny produktion. Vi har et samarbejde om flamingo fra genbrugspladsen, der indgår i produktion af letbeton i en lokal virksomhed, Galaxe Gulve,« fortæller hun.

Holbæk Forsyning er desuden engageret i et projekt med ingeniørfirmaet Krüger og DTU Miljø om en anvendelse af okkerslam, som er et restprodukt fra vandproduktion. Det kan muligvis erstatte forskellige industrikemikalier, som i dag bruges i spildevandsrensning.

Industrialiseringsproces i gang

En fusion mellem forsyningsselskaberne på Sjælland vil kunne øge den type samarbejder, men også være med til at øge den sjællandske forsyningssektors attraktion som arbejdsplads for specialister og andre veluddannede i sektoren.

Fusionsplanerne på Sjælland er et eksempel på, at forsyningsektoren selv er i færd med at undergå en »industrialiseringsproces« for at blive mere effektiv. Det betyder bl.a., at virksomhedernes anlæg og drift skal gøres mere rationel, ligesom vedligehold og service skal baseres på risikovurderinger og ikke bare på et beredskab, der kan aktiveres, hvis der opstår en skade eller et uheld.

Christian Balder, chefkonsulent i det rådgivende ingeniørfirma Niras, vurderer, at de 87 kommunaltejede forsyningsselskaber kan få 40 pct. mere for pengene, hvis de drives mere effektivt, end det sker i dag.

»Det er nødvendigt med en konsolidering i sektoren for at høste gevinsten, men der er flere måder at opnå den på,« siger han.

Gevinsten kan opnås ved fusioner som den, der planlægges på Sjælland, eller ved samarbejdsaftaler på tværs f.eks. om indkøb. Desuden skal industrialiseringsprocessen fortsætte.

Skattesag i vejen

Aktuelt kan den største forhindring for at udnytte vækstpotentialet i sektoren pudsigt nok blive, at de fleste vandselskaber er overgået til aktieselskabsform. Overgangen til aktieselskabsform skulle gøre det lettere for selskaberne at finansiere deres anlægsinvesteringer og i øvrigt fritage dem for en række administrative byrder.

Overgangen er trådt i kraft i 2010, men Skat har resolveret, at værkernes aktiver er blevet værdisat for højt i selskabernes åbningsbalancer. Skat har derfor nedsat værdien og dermed forringet afskrivningsgrundlaget. Det har udløst et skattesmæk til selskaberne, som svarer til en ekstraregning til vandforbrugerne på i gennemsnit 1.000 kr. om året.

Vandselskabernes forening, Danva, har anlagt sag ved domstolene mod staten og opfordret politikerne til at finde en løsning. Det var ikke meningen, at overgangen til at drive forsyningsselskab i aktieselskabsform skulle udløse store nye indtægter for staten.

»Hvile-i-sig-selv«-princippet fastholdes

Forsyningssektoren er underlagt det særlige »hvile-i-sig-selv«-princip. Det betyder, at sektorens selskaber ikke må tjene penge på deres forsyningsløsninger. Effektiviseringsgevinster skal sendes videre til forbrugere og virksomheder i form af lavere takster.

Der er ikke lagt op til, at fusionen på Sjælland skal bryde med det princip. Men det forhindrer ikke, at et samlet sjællandsk selskab kan blive en god sparringspartner for erhvervslivet.

»Mange af de aktiviteter, vi samarbejder med erhvervslivet om, sætter vi også i gang af hensyn til kunderne. Der er en fælles interesse i at udvikle nye løsninger,« siger Susan Münster.

Den endelig beslutning om fusionen på Sjælland skal tages af de berørte kommuner i foråret 2015.