Skattekontrol af udlejere

Den udvidede årsopgørelsesordning, som bl.a. anvendes af ejere af udlejningsejendomme, bliver et indsatsområde for SKAT i 2015.

Foto: Linda Kastrup

Folketinget indførte i slutningen af 2012 en udvidet årsopgørelses­ordning (S15) som alternativ til selvangivelse for visse erhvervsdrivende.

Formålet med ordningen var, at også erhvervsdrivende med begrænsede aktiviteter ligesom personer, der udelukkende har lønindkomst, skulle nøjes med at supplere og korrigere SKATs tal i stedet for at udfylde en egentlig selvangivelse. Ordningen har bl.a. været en mulighed for personlige ejere af mindre udlejningsejendomme og forældrekøbslejligheder.

Den udvidede årsopgørelsesordning omfatter kun en begrænset gruppe af selvstændige erhvervsdrivende, der opfylder alle følgende fem betingelser: 1) Den skattepligtige er ikke registreret som moms- eller lønsomafgiftspligtig. 2) Den skattepligtiges virksomhedsresultat udgør højst 25 pct. af den samlede personlige indkomst.3) Den skattepligtige må hverken have anvendt virksomhedsordningen, kapital­afkastordningen eller visse andre særlige indkomstopgørelsesordninger. 4) Den skattepligtige må ikke være begrænset skattepligtig af indkomst fra selvstændig virksomhed her i landet eller have indkomst fra eller ejerbolig i udlandet eller være dobbeltdomicileret. 5) Den skattepligtige må ikke have forskudt indkomstår.

Den udvidede årsopgørelsesordning gælder som udgangspunkt for alle skattepligtige, der opfylder overnævnte betingelser, men ordningen er valgfri. Den skattepligtige kan undgå at blive omfattet af ordningen ved skriftlig tilkendegivelse til SKAT.

Som det fremgår, vil ordningen typisk finde anvendelse på personer, som ved siden af lønnet ansættelse driver en mindre erhvervsmæssig aktivitet, og det vil meget typisk være momsfritaget ejendomsudlejning som f.eks. forældrekøb (uden anvendelse af virksomhedsskatteordningen).

SKAT får ikke af egen drift kendskab til den skattepligtiges over- eller underskud af dennes virksomhed. Det betyder, at årsopgørelsen ofte vil blive dannet med en overskydende skat – forudsat virksomhedens resultat er positivt. Denne overskydende skat vil i så fald blive udbetalt i begyndelsen af april, som man kender det fra alm. skatteydere. Hvis den skattepligtige herefter korrigerer årsopgørelsen til at afspejle virksomhedens overskud, og dette overskud er mindre end anslået af SKAT, vil den overskydende skat, der allerede er udbetalt, skulle genopkræves af SKAT med tillæg af renter efter de almindelige regler om restskat.

For at reducere antallet af tilfælde, hvor den skattepligtige skal tilbagebetale overskydende skat, overfører SKAT automatisk det resultat, som skatteyderen har ansat på forskudsopgørelsen, men det kan selvsagt ikke fjerne risikoen for, at skatteyderen efterfølgende skal tilbagebetale en overskudsskat med tilhørende rente.

Skatteyderen har selv mulighed for at undgå at skulle tilbagebetale penge til SKAT.

Den første løsning vil være, at skatteyderen allerede fra begyndelsen af marts efter indkomstårets udløb indtaster et resultat af virksomheden i TastSelv. Alternativt kan man forsøge at sikre sig, at forskudsangivelsen er så tæt på det endelig resultat som muligt, evt. ved at ændre forskudsangivelsen sent på året.

Hvert år offentliggør SKAT en oversigt over igangværende og kommende kontrolaktiviteter, og SKAT har netop offentliggjort oversigten for 2015. Et af punkterne er en særlig kontrol af brugen af S15-ordningen.

SKAT vil i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 undersøge, om ordningen misbruges. SKAT har yderligere præciseret, at denne indsats særligt vil tage sigte på ejen-domsområdet.