Skattefrit eller skattepligtigt salg af sommerhus

Skattefokus.

Efter ejendomsavancebeskatningsloven er fortjeneste ved salg af et sommerhus skattefrit, hvis ejeren har benyttet sommerhuset til private formål i en del af eller i hele ejerperioden, forudsat visse øvrige betingelser også opfyldes.

Hvis sommerhuset kun har været til rådighed for ejeren i korte perioder, stilles der efter praksis strenge krav til bevisførelsen af, at sommerhuset har været benyttet privat. Hvis dette krav ikke opfyldes, er fortjeneste ved salg af sommerhuset derfor skattepligtigt.

I en ny dom blev Skatteministeriet frifundet i en sag, hvor skatteyderen påstod, at hendes salg af et sommerhus var skattefrit efter ejendomsavancebeskatningsloven. Sommerhuset lå i et sommerhusområde ca. 8 kilometer fra skatteyderens faste bopæl. Sommerhuset var erhvervet af skatteyderen i lige sameje med en bekendt, der drev virksomhed som ejendomsmægler, og som var blevet næringsbeskattet af sin del af avancen ved salg af sommerhuset.

Sommerhuset blev erhvervet med overtagelse den 15. august 2000 og var i hele 2001 udlejet som helårsbolig for en familie. Sommerhuset var igen udlejet i perioden fra april til juli 2002 til en lejer, der boede fast på adressen. Sommerhuset blev solgt den 10. juli 2002.

Under skattesagen blev der af familie og venner afgivet forklaringer om blandt andet middagsselskaber og andre selskabelige besøg, som skulle have fundet sted i sommerhuset i perioden fra skatteyderens køb af sommerhuset den 15. august 2000 og frem til årsskiftet.

Det var imidlertid Landsrettens opfattelse, at de under sagen fremkomne oplysninger om forbrug af el og vand ikke gav et entydigt billede af skatteyderens anvendelse af sommerhuset i de perioder, hvor sommerhuset ikke havde været udlejet.

Under disse omstændigheder fandt Landsretten, på trods af de afgivne forklaringer, at skatteyderen ikke havde godtgjort, at skatteyderen eller dennes husstand reelt havde benyttet sommerhuset til private formål. Salget var derfor ikke skattefrit.

Dommen er et blandt flere eksempler på, at der stilles strenge krav til bevisførelse af, at sommerhuset reelt har været anvendt til privat benyttelse. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor den private benyttelse kun kan have fundet sted i meget korte perioder.

Hvis en ejer kun ønsker at sælge et sommerhus, hvis det kan ske skattefrit, kan det tilrådes forinden at indhente et bindende svar hos SKAT om, hvorvidt betingelserne for skattefrit salg er opfyldt.