Sagsanlæg ved de almindelige domstole afbrød ikke forældelse

Et sagsanlæg ved de almindelige domstole suspenderer ikke forældelsesfristen, hvis parterne har aftalt voldgift. Parternes aftale har derfor indflydelse på muligheden for afbrydelse og suspension af forældelse.

Læs mere
Fold sammen

Alle krav forældes med tiden. Udgangspunktet i dansk ret er, at et krav forældes, tre år efter at en fordringshaver vidste eller burde være bevidst om sit krav. Der gælder dog en absolut frist for forældelse på ti år fra det tidligste tidspunkt, fordringshaveren kunne gøre kravet gældende. Denne absolutte frist er i nogle tilfælde 30 år. Når der indtræder forældelse, ophører kravet, og fordringshaveren fortaber enhver ret til at gøre kravet gældende.

Fordringshaveren kan dog standse forældelsen af et krav helt eller midlertidigt. Dette kaldes at ’suspendere’ eller ’afbryde’ forældelsen. Dette kan blandt andet gøres ved at tage retslige skridt mod en skyldner ved for eksempel at indgive en stævning.

Anlæg af en sag kan dog kun afbryde eller suspendere forældelsen, hvis det faktisk var muligt for domstolene at tage stilling til fordringshaverens krav. Hvis det var eller burde have været åbenlyst for fordringshaveren, at det retslige skridt ikke kunne føre til en afgørelse om selve fordringshaverens krav, afbrydes forældelsen ikke, og et bekosteligt retsligt skridt kan derfor være forgæves.

Voldgift i byggeriet

Byggeriets parter har typisk baseret en del af deres aftale på standardkontrakterne, kendt som ’AB-kontrakterne’, hvoraf AB 92 er den mest almindelige. AB-kontrakterne er standard aftalesæt, der er udarbejdet af byggeriets parter, og som tager højde for en række af de særlige behov, der opstår i bygge- og anlægsaftaler.

I AB 92’s sidste kapitel fremgår, at tvister skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg. De almindelige domstole – byretterne, landsretterne og Højesteret – kan som følge af denne ’voldgiftsklausul’ ikke behandle sager mellem parter, der har vedtaget AB 92. En indgivelse af stævning til de almindelige domstole bør derfor medføre, at sagen afvises.

I en nyere kendelse fra Voldgiftsnævnet, Byggeri & Anlæg, blev der taget stilling til, hvorvidt forældelsen af en entreprenørs krav mod en bygherre var suspenderet. En entreprenør og en bygherre havde vedtaget AB 92 og derfor en gyldig voldgiftsklausul. Entreprenøren havde i 2009 udstedt en række fakturaer, som ikke blev betalt, til bygherren.

Entreprenøren indgav derfor stævning til retten i Viborg den 3. juni 2011. Både retten i Viborg og Vestre Landsret afviste sagen med henvisning til, at de som følge af voldgiftsklausulen ikke kunne behandle den. Entreprenøren anlagde den 21. september 2015 voldgiftssag mod bygherren. Entreprenøren gjorde gældende, at anlægget af voldgiftssagen var inden forældelsesfristens indtræden, da forældelsesfristen havde været suspenderet som følge af det tidligere sagsanlæg.

Voldgiftsretten udtalte, at AB 92 var gyldigt vedtaget mellem parterne, hvorfor en behandling af sagen ved retten i Viborg ikke kunne føre til en afgørelse om selve fordringshaverens krav, da retten ikke havde kompetence, hvilket måtte eller burde have stået entreprenøren klart ved sagens anlæg. Indgivelse af stævning til retten i Viborg havde derfor ikke suspenderet forældelsesfristen, og entreprenørens krav var forældet ved voldgiftssagens anlæg. Entreprenøren havde derfor fortabt sit krav over for bygherren.

Voldgiftsklausuler i forbrugeraftaler

Kendelsen er ikke enestående og er udtryk for, at suspension af forældelse blandt andet afhænger af parternes aftalegrundlag. Parter inden for byggeri, hvor der som udgangspunkt gøres brug af standardaftalesættet i AB-kontrakterne og disses voldgiftsklausuler,¬ bør derfor inden anlæg af en sag altid være særligt opmærksomme på og tage højde for risikoen for forældelse, hvis sagen anlægges ved den forkerte instans. I tilfælde af tvivl kan parterne indgå en suspensionsaftale, der suspenderer forældelsen, indtil der er taget stilling til en voldgiftsrets eller domstols kompetence.

Efter voldgiftslovens § 7, stk. 2, er forbrugere ikke bundet af en aftale om voldgift, der er indgået forud for en tvists opståen. En forbruger kan derfor som udgangspunkt frit anlægge en sag ved de almindelige domstole og afbryde eller suspendere forældelsen af et krav, selvom parterne har aftalt at benytte AB-kontrakterne og derved indgået en voldgiftsklausul.

 

 

Citat:

Hvis det var eller burde havde været åbenlyst for fordringshaveren, at det retslige skridt ikke kunne føre til en afgørelse om selve fordringshaverens krav, afbrydes forældelsen ikke, og et bekosteligt retsligt skridt kan derfor være forgæves.