Revisorer risikerer kæmpebøder

Revisornes egen vagthund i form af foreningens diciplinærnævn uddeler efterhånden meget store bøder til de revisorer, der overtræder reglerne.

Der er velvoksne økonomiske lussinger til de revisorer, der overtræder reglerne. Så sent som i februar i år uddelte Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer en bøde på 100.000 kr. til en revisor, der overtrådte god revisorskik ved at være direktør i et selskab, der formidlede millioninvesteringer i USA.

Samtidig med sit job som direktør havde revisoren også afgivet revisorerklæringer om selskaber, som han havde en økonomisk interesse i, ligesom han blev anmeldt for at drive investeringsvirksomhed samtidig med sin revisorgerning.

Mens 100.000 kr. i flere år var en rekordstor bøde for at overtræde revisorernes regler, kom der sidste år helt andre boller på suppen. Der blev i marts sidste år uddelt to bøder på henholdsdvis 200.000 og 300.000 kr. til en revisor for en række overtrædelse.

Den næststørste bøde blev givet for at afgive en såkaldt blank revisorpåtegning - en godkendelse - af et selskab og dermed "sløre de faktiske økonomiske forhold," som nævnet formulerer det.

Den rekordstore bøde på 300.000 kr. blev givet for en række påtegninger af regnskaber, som revisoren ikke havde revideret.

"I alle regnskaberne var der således ikke noget belæg for at konkludere, at regnskaberne gav et retvisende billede af selskabernes aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Indklagede har herved afsløret en fundamental uvidenhed om, hvad det betyder at være offentlighedens tillidsrepræsentant og/eller en fuldstændig ligegyldighed herfor," hedder det i diciplinærnævnets afgørelse.

Revisoren blev også frakendt sin ret til at være revisor og dermed smidt ud af branchen.