Regeringsindgrebet vil reducere ledigheden

Læs mere
Fold sammen
Produktionsværdien ved bygge- og anlægsvirksomhed faldt fra 2002 til 2003 med 4,5 mia. kr. opgjort i 2002-priser, og uden

indgreb ville tilbagegangen være fortsat. I 2004 ville produktions-værdien falde med 0,4 mia. kr., og i 2005 var der udsigt

til et fald på 1,5 mia. kr. Det fremgår af den seneste konjunkturanalyse fra Dansk Byggeri, som er fra februar 2004.Med

udsigterne til et fald i produktionsværdien på i alt 0,9 mia. kr. i 2004 og 2005 efter faldet på 4,5 mia. kr. i

2003 er der god grund til at hilse det aktivitetsstimulerende indgreb velkommen.Regeringen foreslår, at det offentligt

støttede boligbyggeri stimuleres, herunder fremrykkes investeringsrammen til opførelse af privat udlejningsbyggeri,

og inden for trafik og kultur fremrykkes offentlige investeringer. Den samlede virkning af de nye initiativer svarer til en stigning

i bygge-og anlægsaktiviteten på godt 2,5 mia. kr. fordelt over 2004 og 2005.Det er vigtigt, at stimuleringen af

aktiviteten sker over en bred front, og at den ekstra aktivitet spredes ud over hele landet. Det er derfor positivt, at regeringen

vil forøge både nybyggeriet af boliger og anlægsarbejderne på trafikområdet og dermed sprede indsatsen.

Regeringen vil også fremskynde højt prioriterede forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder, som alligevel er planlagt

gennemført senere. Projekterne er nøje udvalgt for at opnå maksimal sikkerhed for, at de kan nå at få

virkning for beskæftigelsen i 2004 og 2005.Ifølge regeringen vil initiativerne på vedligeholdelses- og investeringsområdet

kunne sikre en ekstra beskæftigelse svarende til knap 3.000 personer i 2005.Konkret lægger regeringen op til, at

der fra 2006 og 2007 fremrykkes en investeringsramme på samlet 1 mia. kr. til 2004 til opførelse af privat udlejningsbyggeri,

således at den samlede ramme i 2004 bliver på 2 mia. kr. Dermed bliver der mulighed for at give tilsagn om offentlig støtte

til op til 900 ekstra nye boliger allerede i 2004, men virkningen på beskæftigelsen af fremrykningen vil hovedsageligt

vise sig i 2005.Regeringen søger også tilslutning til at fremrykke tilsagn om investeringer i opførelse

af nye private ungdomsboliger for 300 mio. kr. fra 2006 og 2007 til 2004. De fremrykkede tilsagn vil gøre det muligt at påbegynde

400-600 nye boliger til unge.Endvidere vil regeringen undersøge mulighederne for at indgå aftaler om en tidsbegrænset,

målrettet byfornyelsesindsats i udvalgte kommuner med særlige behov inden for en ramme på 100 mio. kr. i 2004. Det

vil kunne øge aktiviteten ved byfornyelse med 400 mio. kr. Det vurderes, at flere kommuner vil have projekter klar til hurtig

igangsættelse.Regeringen lægger også op til, at der igen bliver givet automatisk låneadgang til alment

boligbyggeri. Denne gang for tilsagn afgivet i perioden fra 16. marts til 1. september 2004, såfremt byggeriet bliver påbegyndt

senest 1. januar 2005.Som led i trafikaftalen fra november 2003 blev der afsat en pulje til sikkerhed og bedre kapacitet på

trafikområdet på 50 mio. kr. årligt i 2004-2007 og 125 mio. kr. i 2008. Regeringen foreslår, at puljen udmøntes hurtigere

end forudsat. Projekterne i denne anlægspulje omfatter bl.a. støjinitiativer, handicaptilgængelighed, f.eks. elevatorer

på stationer, udbedring af sorte pletter på vejnettet samt en række regionale meget vigtige projekter, herunder

Videbæk omfartsvej og Grenåbanen.Hertil kommer, at to konkrete projekter i Trafikaftalen bliver fremrykket til 2004.

Det er udbygningen af motorvejssammenløbet Nørresundby-Bouet og etablering af overhalingsstationer på jernbanen

over Vestfyn.Regeringen vil også igangsætte en nødvendig brandsikring på Statens Museum for Kunst for

i alt 40 mio. kr. i 2004 og 2005, ligesom regeringen ekstraordinært vil yde et statsligt tilskud til en tilsvarende nødvendig brandsikring

på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.Der afsættes til fremrykning af påbegyndelsen af en løsning

af Nationalmuseets magasinproblemer en merbevilling på i alt 40 mio. kr. i 2004 og 2005.Regeringen foreslår, at

der afsættes en ekstra bevilling på op til 80 mio. kr. i 2004 og 2005 til om- og tilbygning af John. F. Kennedy Instituttet

/ Statens Øjenklinik, der er en sektorforskningsinstitution under socialministeriet.Der afsættes 64 mio. kr. i

2004 og 2005 til renovering af laboratorier under Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning.Der lægges op

til inden for en ramme på 50 mio. kr. fordelt over 2004 og 2005 at renovere staldanlæg under Danmarks Jordbrugsforskning.Kommunerne

har fri låneadgang på kloakområdet, men der er i mange kommuner et betydeligt efterslæb i indsatsen for fornyelse

og renovering af kloaknettet.Regeringen opfordrer derfor kraftigt til, at kommunerne øger investeringerne i kloaknettet.I

Dansk Byggeri glæder vi os over, at regeringen vil fremrykke en del af de investeringer, der er nødvendige og som alligevel

skal udføres i de forestående år.