Rabat til ejendomme købt før 1993

Skal du sælge en ejendom, som er erhvervet før den 19. maj 1993, kan der være mange penge at spare ved at kende til reglerne for beregning af anskaffelsessummen.

Foto: Linda Kastrup. ARKIVFOTO
Læs mere
Fold sammen

Gevinst ved salg af fast ejendom er skattepligtigt, medmindre der er tale om en ejendom, som er fritaget for avanceskat som f.eks. ejerboliger.

Den skattepligtige avance eller et eventuelt tab opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Begge summer skal omregnes til en kontantværdi, der beregnes ved, at den kontante del af henholdsvis købesummen lægges sammen med kontantværdien af evt. gæld, som er overtaget i forbindelse med handelen.

For ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 er der mulighed for at anvende tre andre metoder til at opgøre anskaffelsessummen. Reglerne har til formål at sikre, at de skærpede regler om ejendomsavance, der blev indført i 1993, ikke får betydning for værdistigninger, der opstod før dette tidspunkt. Da mange ejendomme forbliver hos samme ejer i mange år, vil reglerne have effekt mange år endnu. Jeg har selv været med til at afhænde en ejendom for en fond, som havde ejet den pågældende ejendom siden 1600-tallet.

Der kan frit vælges mellem de tre forskellige indgangsværdier, og man kan derfor med fordel og helt legalt vælge den værdi, der giver den højeste anskaffelsessum.

De tre metoder er:

1) Ejendomsvurdering pr. 1. januar 1993 + 10 pct.

Indgangsværdien kan for det første opgøres som den kontante ejendomsværdi ved det offentliges vurdering pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. Er det offentliges vurdering på dette tidspunkt eksempelvis 2 mio. kr., vil indgangsværdien blive 2,2 mio. kr. (2 mio. x 110 pct.).

Denne regel finder imidlertid ikke anvendelse, hvis skatteyderen ved udgangen af år 1993 begærede om en omvurdering hos Skat. Blev en sådan omvurderingen foretaget, skal denne værdi lægges til grund uden tillæg på de 10 pct.

2) Halvdelsreglen.

Som alternativ til overnævnte regel, kan indgangsværdien fastsættes til ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 pct. og med et tillæg på halvdelen af stigningen af denne værdi til ejendomsværdien pr. 1. januar 1996. Er det offentliges vurdering eksempelvis 2 mio. kr. pr. 1. januar 1993, mens vurdering pr. 1. januar 1996 udgør 2,4 mio. kr., vil den beregnede indgangsværdi være 2.3 mio. kr. (2 mio. x 110 pct. + 0,5 x (2,4 mio. - 2 mio. x 110 pct.)).

Halvdelsreglen vil være den mest fordelagtige af de to metoder, hvis ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1996 er mere end 10 pct. større end ejendomsvurderingen pr. 1. januar 1993.

3) Faktisk anskaffelsessum.

Ejeren har desuden mulighed for at anvende den faktiske anskaffelsessum for ejendommen efter en lovreguleret pristalsregulering med tillæg af de vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, der er holdt inden den 1. januar 1993.

Den lovregulerede pristalsregulering sker med en reguleringsprocent der varie-rer afhængig af anskaffelsesåret i intervallet 182,4 pct., hvis anskaffelsesåret er år 1975 eller tidligere, til 3,5 pct., hvis anskaffelsesåret er 1992.

Ud over de nævnte indgangsværdier, kan anskaffelsessummen endvidere reguleres med et fast årligt tillæg og efter omstændighederne et variabelt tillæg. Det faste årlige tillæg udgør 10.000 kr. for anskaffelsesåret og for hvert af de følgende kalenderår i ejer- perioden. Tillægget ydes tidligst fra år 1993, og der ydes ikke tillæg i salgsåret, medmindre afståelse finder sted i samme år som anskaffelsesåret.

Derudover kan der tillægges et variabelt tillæg for dokumenterede udgifter til forbedringer ud over 10.000 kr. pr. kalenderår. Disse regler gælder uanset valg af beregning af indgangsværdi.

Endelig er det værd at bemærke, at omkostninger til advokat og ejendomsmægler indgår i avanceopgørelsen, hvis det er omkostninger, som har en direkte sammenhæng med salget/købet. Købsomkostninger tillægges køberens anskaffelsessum, mens salgsomkostninger fradrages sælgerens afståelsessum.