Nu bliver rådgiver pålagt ansvar for skadelig virkning af MgO-vindspærreplader

Den første principielle afgørelse om anvendelse af MgO-vindspærreplader blev afsagt 21. juni 2017, hvor voldgiftsretten pålagde totalrådgiveren ansvaret for pladernes skadevirkninger, mens hovedentreprenøren blev frifundet.

Søren Damgaard, adm. partner, Bruun & Hjejle. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Siden 2007 er der i knap 20.000 almene boliger og et ukendt antal parcelhuse, skoler, daginstitutioner, sygehuse, erhvervsbyggerier mv. anvendt såkaldte MgO-plader som vindspærrer i facaderne.

Pladerne har vist sig uegnede til brug i det danske klima, da de suger fugt. Byggeskadefonden vurderer, at udgifterne til udskiftning af MgO-plader i Danmark vil udgøre omkring en mia. kr, og der er således et større juridisk efterspil i gang for at placere ansvaret. En ny voldgiftsafgørelse er den første blandt mange i et sagskompleks, der er blevet kaldt den værste byggeskandale i årtier.

Sagen omhandlede et byggeri fra 2010. Bygherrens rådgiver (en arkitekt) havde i projektmaterialet foreskrevet anvendelse af fibercementplader som vindspærrer, men godkendte efter nærmere undersøgelser entreprenørens projektændringsforslag om i stedet at benytte MgO-plader.

Bygherren anlagde senere sag mod entreprenøren og rådgiveren, og voldgiftsretten skulle herefter tage stilling til, om entreprenøren og/eller rådgiveren var ansvarlig(e) for materialevalget.

Det var entreprenøren og rådgiverens synspunkt, at bygherren selv skulle bære risikoen for MgO-pladernes skadevirkninger, efter betragtninger om byggetidens viden og udviklingsrisiko, men voldgiftsretten afviste dette. I 2010 var MgO-pladerne nye på markedet, og der var derfor ikke sådanne erfaringer med anvendelsen, at pladerne kunne anses for forsvarlige og fornuftige til formålet. De egenskaber, der gjorde MgO-pladerne uegnede, kunne endvidere have været konstateret under anvendelse af dengang kendte undersøgelsesmetoder.

Voldgiftsretten lagde til grund, at det var parternes fælles forståelse, at rådgiveren skulle undersøge og vurdere pladernes egnethed. Entreprenøren blev herefter frifundet, da det ikke var ansvarspådragende alene at bringe MgO-pladerne i forslag. Et andet tema i sagen vedrørte produktansvar, men voldgiftsretten fandt heller ikke grundlag for at pålægge entreprenøren et ansvar i medfør af disse regler.

Voldgiftsretten anså det derimod for ansvarspådragende, at rådgiveren godkendte anvendelsen af MgO-plader uden at forelægge bygherren de relevante oplysninger om, at der var tale om et nyt, ikke gennemprøvet produkt, der ikke som det foreskrevne kunne opnå en generel certificering efter kvalitetssikringsreglerne. I et offentligt støttet byggeri som det foreliggende er det et lovkrav, at de anvendte materialer og metoder er behørigt gennemprøvede.

Voldgiftsretten fremhævede endvidere, at der ikke kunne ses bort fra muligheden for, at bygherren ville have afvist projektændringen, hvis han havde fået de nødvendige oplysninger af rådgiveren.

Bygherren havde opgjort sit tab til 12,5 mio. kr. med udgangspunkt i udbedringsomkostningerne, men rådgiveren blev alene dømt til at betale 5 mio. kr, svarende til den aftalte ansvarsbegrænsning.

Sagens generelle betydning

Afgørelsen afklarer en række væsentlige og principielle spørgsmål om MgO-problematikken:

For det første er der ikke i 2010 grundlag for at karakterisere anvendelsen af MgO-plader som en udviklingsskade, som bygherren bærer risikoen for.

For det andet kan en entreprenør ikke holdes ansvarlig i medfør af produktansvarsreglerne, idet vindspærrepladerne indgår som en del af den samlede bygningsdel (selvbeskadigelse).

For det tredje er en rådgiver ved anvendelse af nye og uprøvede produkter forpligtet til at forelægge bygherren oplysninger herom – i hvert fald når kvalitetssikringsreglerne finder anvendelse.

Voldgiftsrettens kendelse klarlægger derimod ikke retsstillingen, hvis anvendelsen af MgO-plader er sket på et andet tidspunkt end i kendelsen. Skæringstidspunktet for, hvornår en entreprenør har pligt til at sige fra over for anvendelsen af materialet, og om en bygherre fra et senere tidspunkt end 2010 må bære risikoen efter principperne om byggetidens viden og udviklingsrisiko, er hermed forsat uafklaret.

Det er således ikke givet, at udfaldet af kendelsen bliver det samme i andre sager, da en række konkrete omstændigheder vil kunne få indflydelse på udfaldet af disse, herunder hvem der har truffet beslutningerne om materialevalget, afleveringstidspunktet, entrepriseformen og sagens fakta i øvrigt.