Nordicom skal styrke kapitalgrundlag

Nordicom er fortsat i en vanskelig finansiel situation, men regnskabet er godkendt med revisonsforbehold for fortsat drift.

Læs mere
Fold sammen

Det skriver selskabet i sit årsregnskab for 2014.

- Ved indgangen til 2015 har koncernen med dens finansielle kreditorer indgået aftaler, der sikrer et tilstrækkeligt kapitalberedskab frem til 30. juni 2015, hvor der skal ske genforhandling af vilkår vedrørende rente- og bidragssatser for gæld på cirka 2363 mio. kr., hvoraf lån for ca. 969 mio. ligeledes skal forlænges, skriver selskabet.

Derfor er der usikkerhed om koncernens fortsatte drift.

- Grundlaget for koncernens drift for hele 2015 afhænger af udfaldet af genforhandlingerne om låneforlængelser og -vilkår pr. 1. juli 2015, anføres det.

Selskabet arbejder derfor fortsat aktivt på at styrke kapitalgrundlaget i Nordicom, og vurderer, at der er realistiske alternativer til en afvikling af koncernens aktiviteter.

Det er dog fortsat vanskeligt at vurdere, hvorvidt processen vil føre til et positivt resultat, skriver Nordicom i regnskabet.

Det har derfor ikke på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen kunnet tilvejebringes et for Nordicoms revisor (Deloitte) tilstrækkeligt og passende revisionsbevis for selskabets evne til at fortsætte driften i hele 2015.

Revisoren tager derfor forbehold for, at års- og koncernregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Nordicom venter i 2015 at opnå et resultat eksklusive værdireguleringer og skat (EBVAT) for forsættende aktiviteter på 10-20 mio. kr.

- Nordicoms resultatforventninger for 2015 afhænger i høj grad af udfaldet af den igangværende proces med at styrke kapitalgrundlaget.Forudsat en alt andet lige situation forventer Nordicom for 2015 et EBVAT i niveauet 10 - 20 mio. kr, hedder det i regnskabet.

I 2014 lød EBVAT-resultatet på 40,5 mio. kr.