Nedgang i byggeriet er ophørt

Læs mere
Fold sammen
For de private virksomheder ville det være ideelt, hvis markedet var stort og stabilt, det vil sige forskånet for større

udsving fra år til år, mens tendensen for de kommende år pegede i retning af et voksende marked. Men hvordan ser

virkeligheden ud for de private bygge- og anlægsvirksomheder her i landet?Den danske økonomi har været er

præget af afmatning og stagnation. Efter en beskeden vækst i bruttonationalproduktet på 1,0 i faste priser fra 2001 til

2002, var der nulvækst i 2003, hvilket vil sige, at bruttonationalproduktet opgjort i faste priser var uændret i forhold

til 2002. I fjor var udviklingen i Danmark lidt svagere end i Eurolandene, set under ét.Stagnationen i dansk økonomi

skal bl.a. ses i sammenhæng med udviklingen i bygge- og anlægsaktiviteten. De samlede bygge- og anlægsinvesteringer faldt

fra 136 mia. kr. i 2002 til 129 mia. kr. i 2003. Reduktionen på syv mia. kr. opgjort i løbende priser svarer til 7,6

pct. målt i faste priser ifølge den foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik.

Forårspakke

velkommen

Med de tidligere udsigter til vigende tendens i den samlede bygge- og anlægsaktivitet i 2004 og 2005 er der god grund

til at hilse regeringens forårspakke velkommen, da de mange initiativer vil stimulere aktiviteten og reducere ledigheden.Den

samlede virkning af de nye initiativer svarer til en stigning i bygge- og anlægsaktiviteten på godt 2,5 mia. kr. fordelt

over 2004 og 2005.Stimuleringen af aktiviteten sker over en bred front. Regeringen vil forøge nybyggeriet af boliger

og anlægsarbejder på trafikområdet samt fremskynde forbedringsarbejder. Ifølge regeringen vil initiativerne

på vedligeholdelses- og investeringsområdet sikre en ekstra beskæftigelse svarende til knap 3.000 personer i 2005.De

offentlige bygge- og anlægsarbejder vil således blive stimuleret af forårspakken. De tidlige forventninger om tilbagegang

på disse områder er derfor nu afløst af forventninger om et uændret niveau.

Boliginvesteringer

øges
Regeringen forårspakke vil øge boliginvesteringerne, som allerede forinden havde udsigt til vækst. I

2004 vil faldet i antallet af påbegyndte almene boliger imidlertid blive større end stigningen i antallet af påbegyndte

private boliger. Det vil medføre et fald i det påbegyndte boligbyggeri.Nedgangen i antallet af påbegyndte

boliger i 2004 vil imidlertid blive mindre end stigningen i 2003. Det indebærer, at omfanget af det igangværende byggeri

vil stige fra 2003 til 2004, og dermed vil investeringerne i nybyggeri af boliger også stige.Investeringerne i hovedreparationer

ekskl. støttet byfornyelse vil stige i 2004, men fremgangen vil blive delvist opvejet af faldet i aktiviteten ved støttet

byfornyelse som følge af reduktionerne af investeringsrammerne for de sidste par år og virkningerne af reformen af byfornyelsen.Fremgangen

i det private boligbygget og i de private renoveringer afspejler virkningerne af de stigende indkomster efter skat og det lave renteniveau

kombineret med de afdragsfrie realkreditlån.Investeringerne i nybyggeri af erhvervsbygninger afhænger af den aktuelle udnyttelse

af produktionskapaciteten sammenholdt med forventningerne til den fremtidige afsætning og produktion. Det påbegyndte erhvervsbyggeri forventes

også at ville falde fra 2003 til 2004, men der er meget, som taler for et snarligt opsving.En opgang i den internationale

konjunktur vil styrke eksporten, og når der bliver stigende efterspørgsel efter danske produkter, vil de kapacitetsudvidende

investeringer i nye erhvervsbygninger igen begynde at stige.

Internationalt opsvingDer er klare tegn på, at et internationalt

opsving er i gang, specielt i USA og i store dele af Asien, men der er betydelig usikkerhed om styrken, specielt i Europa, som er

præget af den svækkede doller over for euroen.De europæiske lande har også opdaget, at det er stor

udfordring, at navnlig Kina og Indien er inde i en hastig økonomisk udvikling, hvor de teknologiske fremskidt er bemærkelsesværdige,

og den stadig større veluddannede arbejdsstyrke overtager en større og større andel af den industriproduktion,

som hidtil er blev produceret i USA og Europa.Selv om erhvervsbyggeriet falder, skønnes de foregående års

nedgang i den samlede bygge- og anlægsaktivitet nu at være bragt til ophør i 2004 takket være de positive

virkninger for aktiviteten, som er indeholdt i regeringens forårspakke, og som vil fremme både boligbyggeriet og de offentlige

bygge- og anlægsarbejder.