Medarbejderobligationer - opgørelse af årslønnen

Skattefokus.

Skattefrie medarbejderobligationer er i disse år meget populære. Medarbejderobligationen må imidlertid ikke overstige 10 procent af den ansattes årsløn, hvis obligationen skal være skattefri. Skatterådet har godkendt endnu en variant for opgørelse af årslønnen og kombineret med bruttolønstræk.

Ifølge reglerne om medarbejderobligationer, må værdien af obligationen inkl. afgift ikke overstige 10 procent af den ansattes årsløn.

I et bindende svar blev Skatterådet bedt om at tage stilling til en ordning for medarbejderobligationer kombineret med en kontantlønsnedgang (bruttotræk). Det var oplyst, at samtlige ansatte sælgere er 100 procent provisionslønnede, hvorfor årslønnen ikke kan opgøres inden udløbet af hvert kalenderår. I ansættelsesaftalerne er sælgerne dog garanteret en minimumsløn, som udbetales løbende pr. måned. Den optjente provision udbetales i måneden efter udgangen af hvert kvartal.

Som følge af de særlige lønaftaler kan selskabet ikke ved etableringen af obligationsordningen aftale en lønnedgang med et fast beløb pr. måned og derved sikre, at obligationsandelen ikke overstiger betingelsen om maximalt 10 procent af årslønnen.

Skatterådet blev derfor bedt om at svare på, om ordningen kan godkendes, såfremt medarbejderne accepterer en aftale om lønnedgang, svarende til eksempelvis 9 procent af deres løn (uanset om lønudbetalingen sker på baggrund af minimumslønnen eller om lønudbetalingen sker på baggrund af provisionsberegningen).

Skatterådet svarede, at værdien af obligationen inkl. afgift svarer til den aftalte kontantlønsnedgang, hvorfor lovens 10 procents grænse overholdes. Mht. kontantlønsnedgangen svarede Skatterådet, at den beskrevne ordning opfylder de generelle betingelser for godkendelse af kontantlønnen, når det lægges til grund, at den ændrede vederlagsaftale kan rummes inden for gældende overenskomster.

Der findes ingen egentlig definition for opgørelsen af årslønnen i relation til 10 procents kravet for medarbejderobligationer. Skatterådet har i tidligere afgørelser udtalt, at årslønnen kan opgøres på baggrund af den forventede samlede faste årsløn og den forventede samlede variable årslønsdel. Ligeledes har Skatterådet udtalt, at medarbejdernes egne indbetalinger og selskabets indbetalinger på en arbejdsgiveradministreret pensionsordning kan medregnes ved opgørelse af årslønnen. En årsløn opgjort som tolv gange lønnen i den måned, hvori beslutning om ordningen blev truffet, er ligeledes blevet godkendt.

Skattefokus skrives af skatte- og momsskatteafdelingen i BDO ScanRevision, som er en af de førende revisions- og rådgivningsvirksomheder i Danmark med kontorer i 26 byer. Se nærmere på www.bdo.dk