Lovændring giver flere almene boliger

En ændring af planloven giver kommunerne mulighed for, at 25 pct. af boligmassen i et nyt lokalplanområde skal være almene boliger. Lovændringen er indført som en ti-årig forsøgsordning og trådte i kraft 5. marts 2015.

Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Som led i den tidligere regerings Finanslovsaftale for 2015, var et flertal enige i at sikre kommunernes muligheder for fremadrettet at udvikle byerne på et mere socialt bæredygtigt grundlag. Lovændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med lokalplanlægningen for nye boligområder kan fastsætte krav om, at op til 25 pct. af boligmassen skal være almennyttige boliger. Kommunalbestyrelsen får med lovændringen mulighed for at regulere ejer- og brugerforholdene i kommunen, og reglen gælder, uanset om området er privat eller kommunalt ejet.

Loven er vedtaget for en 10-årig forsøgs-periode og skal evalueres i folketingsåret 2024-25.

Formål og konsekvenser

Formålet med lovændringen er at sikre sammenhængskraften i samfundet gennem en varieret og alsidig beboersammensætning, således at sociale grupper ikke bor adskilte fra hinanden. Begrænsningen på op til 25 pct. er indsat for at undgå, at hele områder udlægges til almene boliger, og reglen understøtter derved formålet om en blandet beboerrepræsentation.

Med lovændringen bliver det i øvrigt muligt at ændre planlægningen for eksisterende områder, herunder for erhvervsområder eller områder udlagt til offentligt formål. Planlægningsmuligheden vil også gælde for erhvervsarealerne i lokalplaner, hvor der er planlagt til blandet bolig og erhverv.

Lovændringen indebærer ikke, at det bliver muligt gennem lokalplanen at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der udlægges til almene boliger. Eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte uhindret, også efter et salg af grunden. Derimod vil en erhverver af grunden ved en ændret anvendelse være forpligtet til at overholde den gældende lokalplan, der med lovforslaget potentielt kan indeholde krav om almene boliger.

Brugbart redskab til kommunerne

Den udvidede planlægningskompetence til at præge byudviklingen bliver budt glædeligt velkommen hos flere af landets storkommuner, herunder bl.a. i Aarhus, København og Aalborg. Kommunerne udtrykker således en generel positiv indstilling over tilførslen af et konkret redskab, der kan medvirke til at hindre en udtalt og stigende segregering på boligmarkedet.

Dagsordenen om at sikre en by for alle har længe været en politisk målsætning udtrykt i flere af landets kommuneplaner, hvori de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling fastlægges. Tidligere kunne en politisk målsætning i kommuneplanen om at fremme alment boligbyggeri ikke gennemtvinges i lokal- planen, idet kommunalbestyrelsen manglede kompetence til at regulere ejer- og brugerforhold.

Skepsis blandt udviklere og investorer

Mens lovændringen på den ene side er at betragte som godt nyt for kommunerne og dem, som leder efter et billigt sted at bo, kan lovændringen have negativ betydning for ejendomsudviklere og investorer, der beskæftiger sig med at udvikle nye private boligområder. Også Ejendomsforening Danmark har udtrykt skepsis til lovændringen, og mener, at ændringen kan hæmme udviklingen af nye private boligområder.

Ejendomsudviklere kan således blive tvunget til at genoverveje deres investeringsstrategi i de kommuner, der vil udnytte den nye beføjelse. Lovændringen kan reducere afkastet af påtænkte investeringer, og dermed forringe incitamentet for nyudvikling.

Anbefalinger

Med de nye regler må det anbefales, at man som ejendomsudvikler og investor tidligt i en udviklingsproces skaber dialog med kommunen om lokalplansforholdene. Endvidere kan der tages højde for muligheden i forbindelse med forhandlinger om grundstykket, eventuelt i form af en prisreguleringsklausul.

Købet kan alternativt gøres betinget af, at der vedtages en lokalplan, der enten ikke udlægger området til almene boliger, eller som kompromis, kun udlægger en vis procentdel til almene boliger.