Lille fremgang til Totalbanken - forventninger fastholdes

Totalbanken leverer en lille fremgang i overskuddet og fastholder forventningerne til hele året. Det fremgår af bankens regnskab for første kvartal.

Den midtfynske bank øgede nettorenteindtægterne med 0,4 mio.kr. til 18,6 mio. kr. Gebyrer og provisionsindtægter øges med 1,4 mio.kr. til 13,2 mio.kr.

»Stigningen kan primært henføres til god aktivitet inden for kredit, pension og forsikringer,« skriver banken.

Banken vil øge væksten, og der er afsat øgede omkostninger med henblik på det. Samlet vurderes udviklingen som tilfredsstillende af bestyrelsen.

Udgifter til personale og administration stiger 1,8 mio.kr. til 20,1 mio.kr.

Basisindtjeningen er som ventet og steg til 11,8 mio. kr. fra 11,4 mio.kr. Forventningen til en basisindtjening i niveauet 41-45 mio.kr. for hele 2017 fastholdes.

Kursreguleringer er positive og steg til 2,8 mio.kr. mod 1,1 mio.kr. i samme periode året før.

»Stigningen kan primært henføres til øgede kursgevinster på obligationer på 2,4 mio.kr., der delvist modsvares af lavere kursgevinster på aktier og udlån på 1,1 mio.kr.«

Nedskrivningsprocenten er uændret i forhold til samme periode året før og udgør 0,2 pct. af udlån og garantier, svarende til 5,0 mio.kr. mod 4,1 mio.kr. i samme periode året før.

»Behovet er fortsat på et for højt niveau som følge af den fortsatte krise i landbruget, noteres det i regnskabet.«

Nettooverskuddet steg med 1,2 mio. kr. til 9,6 mio. kr.