Kulturstyrelsens fredede bygninger

Som køber af en ejendom, hvis bygninger er helt eller delvist fredet, bør man være opmærksom på, at Kulturstyrelsens igangværende gennemgang af en stor del af landets fredede bygninger kan få betydning for ejendommens økonomi.

Foto: Christian Als. Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent.
Læs mere
Fold sammen

Kulturstyrelsen er i gang med at foretage en systematisk gennemgang af landets fredede bygninger. Der er ifølge Kulturstyrelsen 9.000 fredede bygninger i Danmark. Gennemgangen omfatter alene de bygninger, der er fredet i perioden i 1918 til og med 1989. Gennemgangen omfatter ikke de bevaringsværdige bygninger. De bevaringsværdige bygninger administreres af kommunerne. De fredede bygninger administreres af Kulturstyrelsen på vegne af staten. I 2015 og 2016 gennemgår Kulturstyrelsen de fredede bygninger beliggende i København.

Ifølge Kulturstyrelsen er det første gang i bygningsfredningens historie, at der er foretages en systematisk gennemgang af de fredede bygninger. Formålet med fredningsgennemgangen er at skabe et overblik over de fredede bygningers bærende fredningsværdier, hvilket vil sige et overblik over de fysiske forhold, der er det egentlige grundlag for en fredning. Fredningsgennemgangen foretages af Kulturstyrelsens medarbejdere og indebærer en egentlig besigtigelse af de fredede bygninger, hvorved fredningsværdierne beskrives og vurderes. Fredningsgennemgangen skal endvidere være med til at sikre, at ejere af fredede bygninger og den administrative myndighed får et fælles grundlag for den fremtidige drift og forvaltning af de fredede bygninger. Dette grundlag vil for fremtiden f.eks. blive lagt til grund, når en ejer af en fredet ejendom søger Kulturstyrelsen om lov til at foretage bygningsmæssige ændringer.

Forskellige konsekvenser

Fredningsgennemgangen kan have forskellige konsekvenser afhængig af de enkelte bygningers fredningsværdier. Fredningsgennemgangen kan i nogle tilfælde føre til, at fredningen udvides. Omvendt vil det i andre tilfælde vise sig, at bygningen ikke længere har tilstrækkelige fredningsværdier til, at fredningen meningsfuldt kan opretholdes. Dette vil ofte være tilfældet, hvis der gennem årene er sket ændringer i bygningen i et sådan omfang, at reetablering og tilbageførsel af bygningens fredningsværdier er særlig vanskelig eller ligefrem umulig. I disse tilfælde vil Kulturstyrelsen indlede sag om hel eller delvis ophævelse af fredningen. Nogle bygninger vil efter en ophævelse af fredningen kunne udpeges som bevaringsværdige.

Økonomiske konsekvenser

Det følger af ejendomsbeskatningslovens § 7, stk. 1, litra d, at fredede ejendomme, hvorpå der er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration i henhold til lovgivningen om bygningsfredning, fritages for grundskyld, ligesom ejendomsbeskatningslovens § 23 A, stk. 3, blandt andet bestemmer, at der ikke opkræves dækningsafgift på fredede ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til lovens § 7, stk. 1, litra d.

Såfremt en fredet ejendom i henhold til ejendomsbeskatningsloven er fritaget for betaling af grundskyld samt eventuel dækningsafgift, vil en ophævelse af fredningen medføre, at ejendommen ikke længere vil være fritaget for pligten til at betale grundskyld og eventuel dækningsafgift.

En sådan ændring vil som regel have betydelig indflydelse på en ejendoms økonomi og dermed det afkast, ejendommen giver, og det er derfor væsentligt at være opmærksom herpå, særligt i forbindelse med køb af en fredet ejendom.

Lejemål i fredet ejendom

Hvis der er tale om en udlejningsejendom, vil det endvidere være relevant, om udgiften til grundskyld og eventuel dækningsafgift kan kræves betalt af lejeren. Dette vil afhænge af, hvad der er aftalt i den konkrete lejekontrakt, og muligheden for ophævelse af fredningen på en bygning er således også væsentlig at have for øje, når der indgås lejekontrakter vedrørende lejemål i en fredet ejendom.

I forbindelse med køb af en fredet ejendom eller indgåelse af lejekontrakter vedrørende lejemål i en fredet ejendom anbefales det, at der i det enkelte tilfælde tages kontakt til Kulturstyrelsen for en afklaring af, om Kulturstyrelsen på baggrund af en fredningsgennemgang har planer om at foretage en ændring af ejendommens fredningsmæssige status. På Kulturstyrelsens hjemmeside (www.kulturstyrelsen.dk) kan fredningsgennemgangen i øvrigt følges, idet det her fremgår, i hvilke kommuner der er foretaget fredningsgennemgang, og i hvilke kommuner fredningsgennemgangen er i gang.