Kontrol af skat og moms i ejendomsbranchen

SKAT har løftet sløret for sin kontrolindsats i 2017, herunder hvilke emner SKAT i særlig grad vil kontrollere vedrørende fast ejendom. Det er en god anledning for alle, som beskæftiger sig med fast ejendom, til at tjekke, om man har styr på de områder, som ofte giver anledning til fejl og misforståelser.

Hvert år afleverer SKAT en rapport til Folketinget, hvor man redegør for, hvordan man har tænkt sig at kontrollere, om borgere og virksomheder betaler den skat og moms, som de skal. Rapporten for kontrolaktiviteterne for 2017 er netop offentliggjort.

SKATs kontroller handler ikke kun om at fange de hårdkogte svindlere, men også om at kontrollere og vejlede alle de virksomheder, som gerne vil gøre det rigtigt, men som har svært ved at forstå reglerne, eller som ikke har systemer, som i tilstrækkelig grad underbygger en korrekt selvangivelse. SKATs undersøgelser viser, at knap halvdelen af små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte laver fejl med skat og moms. Herudover er der 10 pct. af virksomhederne, som skønnes bevidst at forsøge at omgå reglerne.

951 mia. kr. i skat

Rapporten viser også, at SKAT i 2017 forventer, at borgere og virksomheder i 2017 betaler ca. 951 mia. kr. i skatter, afgifter, moms og told. Langt hovedparten af de fiskale indtægter kommer fra personskatterne (54 pct., ca. 509 mia. kr.), mens moms og lønsumsafgift er nr. to på listen (22 pct., ca. 209 mia. kr.).

Faktisk er det kun 5 pct. (ca. 50 mia. kr.), som kommer fra selskabsskatterne, og en betydelig del heraf kommer fra den finansielle sektor. Det er tankevækkende, at rådgiverbranchen formentlig bruger sin tid i den omvendte rækkefølge. Selskabsbeskatning kræver mest rådgivning, dernæst moms, mens personskatterne er et mindre rådgivningsområde.

Der er seks overordnede temaer i SKATs kontrolarbejde i 2017: organiseret svindel, globale og digitale aktiviteter (f.eks. internethandel), fokus på de store virksomheder, kvaliteten af tredjepartsdata (f.eks. indberetninger af løn, udbytter, renter m.v.), momsområdet og (ikke overraskende) refusion af udbytteskat. Ingen af disse overordnede temaer kan forventes at have særlig fokus på ejendomsbranchen.

Derimod er der en række andre kontrolprojekter, som har særlig betydning for de virksomheder, som beskæftiger sig med fast ejendom.

Nye projekter i 2017

Et af de nye projekter i 2017 er en kontrol af selvangivelse af forbedrings- og vedligeholdelsesudgifter. Som en del heraf undersøges, om disse udgifter fordeles korrekt i forbindelse med ejendomme, som benyttes både privat og erhvervsmæssigt.

Mens vedligeholdelsesudgifter kan trækkes fra i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, gælder det ikke for forbedringsudgifter, som i stedet skal tillægges ejendommens anskaffelsessum.

Skattemæssigt er forbedringsudgifter som udgangspunkt alle udgifter, som bringer ejendommen i en bedre stand, end da ejeren erhvervede den. Køber man en erhvervsejendom, som trænger til vedligeholdelse, vil der altså være risiko for, at SKAT anser de efterfølgende udgifter som forbedringsudgifter og ikke som vedligeholdelsesudgifter.

Herudover vil SKAT gennemføre repræsentative stikprøver af alle salg af erhvervsejendomme og landbrugsejendomme i 2014 med henblik på en detaljeret registrering og analyse af de fejl, som konstateres.

Endvidere vil BoligJobordningen blive underkastet en kontrol hos de små virksomheder (omsætning op til 14 mio. kr. eller lønafregning op til fire mio. kr.), og der bebudes særlig fokus på, at virksomheder, som udfører offentlige anlægsarbejder, afregner skatter og afgifter korrekt.

Udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdstagere underkastes også en særlig kontrol, og byggeri er en af de brancher, som indsatsen vil rette sig imod.

På momsområdet vil der være fokus på moms ved salg af grunde og bygninger.

Indtil 1. maj 2018 kan SKAT ændre skatteansættelsen for 2014 og frem (forudsat at virksomheden har kalenderåret som regnskabsår). Er der tale om ændring af transaktioner inden for en koncern eller mellem hovedaktionær og selskab, kan SKAT gå tilbage til 2012. Er der udvist grov uagtsomhed eller det, der er værre, kan SKAT opkræve skat helt op til 10 år tilbage.