Jutlander Bank har flot fremgang på bundlinjen

Forløbet af første kvartal er meget tilfredsstillende. Det skriver Jutlander Bank i regnskabet for kvartalet, der viste et overskud før skat på 80 mio. kr. eller mere end dobbelt så godt som de 38 mio. kr., der var resultatet af samme periode i 2016.

- Bankens udlånsaktiviteter på privatkundeområdet har været stigende i årets første tre måneder, mens der har været en mere begrænset efterspørgsel efter nye lån til erhvervsinvesteringer og andet, fremføres det i regnskabet.

Der noteres fortsat - og som ventet - et pres på den primære indtjening (indtjening før kursreguleringer, nedskrivninger, udgifter til sektorløsninger og skat, red.)

Det skyldes blandt andet, at rentemarginalen er faldende, og at det lave renteniveau betyder et meget lavt renteafkast af bankens overskudslikviditet.

Bankens netto rente- og gebyrindtægter faldt til 172 mio. kr. mod 178 mio. kr. i samme periode af 2016. Den mindreindtjening forklares med lavere renteindtægter, mens gebyrindtægterne er steget.

Bankens indtjening fra den primære drift udgør 49 mio. kr. i kvartalet mod 62 mio. kr. i samme periode af 2016, men reduktionen i indtjeningen fra den primære drift svarer til bankens forventninger.

Væsentlige drivere bag fremgangen er kursreguleringer og ikke mindst positive nedskrivninger på udlån.

Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer steg til 25 mio. kr. fra 15 mio. kr. i samme periode året før.

Jutlander Bank har kunnet tilbageføre tidligere foretagne nedskrivninger på udlån med mere for 43 mio. kr., mens nye nedskrivninger på udlån mv. er udgiftsført med 36 mio. kr. Netto er der således tale om en indtægt på 7 mio. kr. mod en udgift på 39 mio. kr. året før.

FORVENTNING FASTHOLDES

Bankens primære indtjening i første kvartal svarer til forventningerne, og derfor fastholdes de udmeldte forventninger om en primær indtjening i niveauet 215-250 mio. kr. for 2017.

- Det samlede resultat for 2017 vil være afhængig af bankens udgifter til tab og nedskrivninger samt kursreguleringer, der i årets første tre måneder er indtægtsført med henholdsvis 7 mio. kr. og 25 mio. kr., fremhæver banken.