Jeudan: Fremgang i drift, men nedskrivningen tynger

Jeudan har gennemgået de foreløbige regnskabstal for 2008 og estimerer, at det samlede driftsresultat (EBVAT) lander på 185-190 mio. kr. Samtidig venter ejendomsselskabet et lignende resultat på indeværende år.

Læs mere
Fold sammen
Jeudan noterer, at 2008-driftsresultatet - før værdireguleringer og skat (EBVAT) - er i overensstemmelse med oprindelige forventninger fra årets begyndelse.Omsætningen løb op i niveauet 750 mio. kr. mod 524 mio. kr. året før.

"Fremgangen i omsætning og resultat kan henføres til fortsatte bestræbelser på at forbedre driftsøkonomien, foretagne investeringer i 2007 og 2008 samt højere aktivitet i Jeudan Servicepartner," skriver Jeudan.

Værdireguleringen ultimo 2008 er sammensat af to modsatrettede poster. Forbedringer i ejendommenes drift medfører opskrivninger på ca. 300 mio. kr., som er opnået ved effektivisering af driften og øgede lejeindtægter, mens nedskrivninger på ca. 550 mio. kr. sker som følge af den generelle udvikling i priserne på ejendomsmarkedet og samfundsøkonomien i øvrigt.

"Samlet er der således tale om nedskrivninger, netto, på ca. 250 mio. kr.," skriver Jeudan.

Ejendomme for små 10 milliarder
Koncernen foretager løbende reservationer til ombygninger m.m., hvilket der er taget højde for i den vurderede markedsværdi. Reservationerne udgør ved udgangen af 2008 500 mio. kr.

Ultimo 2008 var den bogførte værdi af ejendommene ca. 9,4 mia. kr.

Udlejningsprocenten (opgjort efter indtægter) er aktuelt 99, men denne ventes dog at falde i indeværende år.

På baggrund af volatile renteforhold i sidste del af 2008 har Jeudan opgjort et urealiseret nettokurstab på de finansielle forpligtelser - som omfatter såvel lange renteaftaler som realkreditlån - på samlet 390 mio. kr. Selskabet har siden 2009 omlagt lange renteaftaler til renteaftaler med kortere løbetid, hvilket allerede nu har medført en kursgevinst på ca. 186 mio. kr., hvoraf godt 151 mio. kr. er realiseret.

Samtidig får Jeudan en årlig rentebesparelse, ligesom kursfølsomheden på de finansielle forpligtelser reduceres væsentligt som følge af den kortere løbetid.

For hele 2009 venter Jeudan et driftsresultat (EBVAT) på 185-190 mio. kr. Omsætningen estimeres i niveauet 680-720 mio. kr.

RB-Børsen