Hver niende revisionspåtegning fejlbehæftet

Revisortilsynets redegørelse for kontrollen af landets revisorer i 2012 viser groft sagt, at hver niende revisionspåtegning i reviderede årsregnska­ber er mere eller mindre fejlbehæftet.

Foto: Mads Nissen. Charlotte Jepsen er direktør for FSR - Danske Revisorer, som netop har ud­arbejdet 17 forslag til at forbedre kvaliteten af revisorers arbejde.
Læs mere
Fold sammen

Revisortilsynets netop offentliggjorte redegørelse for kontrollen af landets revisorer i 2012 viser groft sagt, at hver niende revisionspåtegning i reviderede årsregnska­ber er mere eller mindre fejlbehæftet. Det sår alvorlig tvivl om, hvorvidt revisorstanden i tilstrækkeligt omfang lever op til lovens målsætning om, at den sk    al agere som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Resultaterne kan have været medvirkende til, at FSR netop har ud­arbejdet 17 forslag til at forbedre kvaliteten af revisorers arbejde.

Tilsynet tjekkede sidste år 489 konkrete revisorer, og 107 – eller flere end en fjerdedel af dem – fik en påtale eller blev indbragt for Revisornævnet. Samlet var der 130 enkeltsager med fejl og mangler, og godt halvdelen af dem vedrørte en ”forkert eller mangelfuld” erklæring (42 sager) eller fejl vedrørende revisors going concern-vurdering (14 sager). I redegørelsen fremhæver Revisor­tilsynet da også, at netop en forkert eller mangelfuld erklæring er det forhold, der oftest bringer revisor for Revisornævnet.

”Revisortilsynets arbejde viser, at der er plads til for­bedring blandt revisorerne. Det gælder både revisors revisionspåtegninger, revisors dokumentation for plan­lægning og udført arbejde samt revisors oplysninger om fejl og mangler i årsregnskabet, som eksempelvis forkert værdiansættelse af en ejendom. Man skal dog huske på, at Revisortilsynets kontrol er risikobaseret, og derfor finder vi nok flere fejl, end man ville gøre, hvis man helt tilfældigt udvalgte nogle sager hos revisor. Vores kontrol viser, at revisor på nogle punkter kan gøre sig mere umage, f.eks. med at dokumentere skriftligt hvilke undersøgelser og kontroller, han har foretaget,” siger Kim Sparlund, som er formand for Revisortilsynet.

I de såkaldte konkurssager har revisionsfirmaet af­givet en blank revisionspåtegning for selskabet, som inden for halvandet år derefter er gået i betalingsstands­ning eller konkurs (rekonstruktion). Det oplyses, at for­målet har været at undersøge: 1) Om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle problemer ved­rørende forudsætning om fortsat drift (going concern), om sådanne problemer har været tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, og om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller forbehold i revisionspå­tegningen. 2) Om revisor, hvis der har været udvist til­strækkelig opmærksomhed, har udført de nødvendige handlinger. 3) Om der er tilstrækkelig dokumentation for overvejelser og revisionshandlinger.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 41.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her