Erstatning i forbindelse med metroarbejder

28. april 2017 frifandt Østre Landsret Banedanmark, der i boligretten var blevet dømt til at skulle betale erstatning til en udlejer af en ejendom i forbindelse med etablering af opgang fra metroen.

Arkivfoto: Søren Damgaard er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als

Metrobyggeriet har været en del af bybilledet i København i små 20 år, og med en forventet åbning af Sydhavnslinjen i 2023 forbliver metrobyggeriet en del af København en række år endnu. Borgere og forretningsdrivende er blevet påvirket på hver deres måde i form af støjgener, og hvad tungt byggearbejde ellers fører med som støv, snavs, tung trafik, parkerede biler ocv. Et relevant og hyppigt rejst spørgsmål er, hvor meget en borger eller en forretning som ’nabo’ til offentlige arbejder skal tåle, og hvornår denne tålegrænse er overskredet.

Naborettens formål er at sikre forholdet mellem to ejere/brugere af fast ejendom, så begge parter i videst muligt omfang kan udnytte/bruge deres ejendomsret med respekt for hinanden. Det er denne tålegrænse, der afgør, om der er sket en krænkelse af naboretten.

Er tålegrænsen overskredet, foreligger der et naboretligt ansvar, og den krænkede part kan derefter kræve erstatning for sit tab og i nogle tilfælde kræve den forulempende aktivitet ophørt. Vurderingen af, om den naboretlige tålegrænse er overskredet ved anlægsbyggerier, er den samme som ved alle andre nabogener. Tålegrænsen er en relativ størrelse, der varierer alt efter de konkrete forhold. Vurderingen foretages under hensyn til samfundsudviklingen, lokalitetens karakter og indretnings- og forventningssynspunkter. Særligt relevant ved anlægsbyggerier er, om genen var forventelig det pågældende sted.

Tålegrænsen

En udlejer blev ved boligretten tilkendt erstatning på 500.000 kr. som følge af, at Banedanmark i to år og ni måneder havde etableret byggeplads lige op ad udlejers ejendom. Østre Landsret var imidlertid af en anden opfattelse og kom – i april i år – til det resultat, at Banedanmark ikke skulle erstatte det tab, udlejer havde lidt, dels som følge af opsigelse med efterfølgende tomgangsperiode, dels grundet tab ved indrømmelse af lejerabat til en ny lejer.

Banedanmark påbegyndte byggearbejdet i marts 2013. Arbejdet var projekteret til at være færdigt ved udgangen af 2014, men det blev forsinket, således at byggeperioden endte med at strække sig over to år og ni måneder. Udlejers lejer klagede i løbet af arbejdets udførelse over gener fra byggeriet og deraf følgende omsætningsnedgang. I august 2013 opsagde lejer lejemålet til fraflytning i april 2014.

Lejemålet stod derefter tomt og blev først genudlejet med virkning fra den 15. januar 2015 på det vilkår, at lejer fik 50 pct. lejerabat, indtil byggeriet var færdiggjort. Der blev under sagen udmeldt syn og skøn. Syns- og skønsmanden svarede bekræftende på, at lejeværdien af lokalerne i byggeperioden var stærkt reduceret – et forhold, som Banedanmark ikke bestred.

I boligrettens vurdering blev det lagt til grund, at lejemålets placering centralt i København og tæt på Nørreport Station gjorde, at udlejer måtte tåle, at der kunne foregå ganske omfattende offentlige arbejder, uden at generne gav anledning til at kræve erstatning. Det springende punkt for boligretten var byggeperioden på over 2,5 år, som oversteg, hvad udlejer måtte tåle, hvorfor udlejer blev tilkendt erstatning på 500.000 kr.

Østre Landsret tiltrådte, at en forretningsdrivende på et centralt placeret sted i København må forvente og tåle ganske store offentlige arbejder, uden at der af den grund skal ydes erstatning. Efter en samlet afvejning – under hensyntagen til byggeperiodens længde, begrænset synlighed, tung trafik, støj, snavs, parkerede biler m.v. – fandt Østre Landsret dog, at arbejderne ikke havde en varighed og intensitet, der gik ud over, hvad udlejer måtte tåle.

Den forretningsdrivendes position

Så hvad kan man som forretningsdrivende – med en beliggenhed midt i store offentlige arbejder – tage med sig fra ovennævnte afgørelse?

Det er vanskeligt at opstille en objektiv afgrænsning for, hvad man som nabo må tåle. Det er sagens faktiske omstændigheder, der dikterer udfaldet, og disse er sjældent ens. Østre Landsret fremhæver dog – som et objektivt moment – at en beliggenhed i den centrale del af København medfører, at der kan foretages ganske store offentlige arbejder, uden at der er grund til at yde erstatning, hvilket afgørelsen også er udtryk for.