Energikrav skærpes ved ombygninger

Energikravene til byggeriet bliver skærpet med det kommende bygningsreglement, der ventes at træde i kraft mod slutningen

af næste år. Samtidig vil ombygninger og renoveringer i langt højere grad skulle leve op til samme regler som nybyggeri.

Det står fast efter, at Erhvervs- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til nye energibestemmelser i høring frem til

1. september.

Fleksible rammer

Udkastet indeholder nye fleksible rammebestemmelser, som bl.a. gennemfører dele af

et nyt EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne i de danske bygningsreglementer.Målet er at reducere det

samlede energiforbrug i nye bygninger med 25-30 procent i forhold til målet i de nugældende bestemmelser.- Vi hilser

det velkommen, og de skærpede krav vil også komme til at gælde ved renovering af eksisterende bygninger. Der er

tale om en implementering af et EU-direktiv. I dette direktiv har man sat en nedre grænse for eksisterende bygninger på

1000 kvm. Men den grænse har man undladt i oplægget til danske regler. Selvfølgelig må der sættes en

bagatelgrænse, men når det er sagt, er det godt, vi i Danmark går videre, end man via direktivet er tvunget til,

siger afdelingschef Keld Almer Nielsen, Dansk Byggeri.Når reglerne for eksisterende bygninger er så centrale, er

det, fordi det er her, at den største energigevinst skal hentes i de kommende år. Det danske niveau for energibesparelser

ved nybyggerier har et langt stykke hen ad vejen dannet grundlag for det EU direktiv, der nu skal flettes ind i de danske bygningsreglementer.Som

reglerne er i dag, stiller bygningsreglementet på energiområdet kun krav til nybyggeri og ombygninger, der er så

omfattende, at de kan sidestilles med nybyggeri.De kommende regler lægger op til, at en bygning så at sige totalvurderes.Derfor

vil det være hele bygningens energiforbrug, der skal vurderes. Det nye bliver, at energiforbruget til ventilation, køling

og eventuel aircondition vil blive tillagt bygningens energiforbrug. Dermed bliver det lidt populært sagt bygningens energimæssige

bundlinie, der skal leve op til reglerne og ikke så meget de enkelte dele af byggeriet.